Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

GRANTURI PENTRU INVESTIȚII - MĂSURA 4

Sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii și retehnologizării, în vederea refacerii capacității de reziliență.

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formular de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice), echipamente informatice;

  Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride);

  Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

  Cheltuieli pentru amenajarea terenului, protecția mediului și aducerea la starea inițială;

  Cheltuielile de consultanță;

  Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare;

  Active necorporale.

  VALOARE FINANȚARE

  Între 50.000 euro și 500.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Cifra de afaceri aferentă anului 2019 > 10.000 € (49.460 lei);

  Compania este înființată cel mai târziu la 31.12.2018;

  Compania a înregistrat profit în anul 2019;

  Compania nu a avut activitatea suspendată în anul 2020;

  Compania deține CAEN principal eligibil;

  Compania a înregistrat o scădere a Cifrei de Afacere.

  FINANȚARE

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE DE SERVICII – valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ÎN RETEHNOLOGIZARE ACORDATE IMM-URILOR – valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro

  OBLIGAȚII

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  Menținerea activității societății timp de 3 ani;

  Creșterea productivității muncii în anul 3 de sustenabilitate.

  FINANȚARE

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE DE SERVICII - valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ÎN RETEHNOLOGIZARE ACORDATE IMM-URILOR - valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE DE SERVICII:

  Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
  a. au înregistrat profit operațional din activitatea operațională, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
  b. sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
  c. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activitățiioperaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  d. dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale prevăzută deHotărârea Guvernului 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional in perioada 2022 – 2027 pentru investiţii iniţiale, care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027;
  e. nu sunt considerați întreprindere în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
  f. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași categorii de activități sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte sursepublice, pentru aceleași activități;
  g. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
  h. grantul pentru investiții în capacitatea de prestări servicii solicitat este cu o valoare minimă de 50.000 euro și valoarea maximă de 200.000 euro și nu depășește de maxim cinci ori cifra de afaceri;
  i. proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%];
  j. minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului(UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea criteriilor tehnice de examinare pentru a determina condițiile în care o activitate economică se califică drept activitate care contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau la adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă activitateaeconomică respectivă aduce prejudicii semnificative vreunuia dintre celelalte obiective de mediu.

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ÎN RETEHNOLOGIZARE ACORDATE IMM- URILOR:

  Granturile pentru investiții prevăzute la art. 13 alin. (1) se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativurmătoarele condiții:
  a. au înregistrat profit operațional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în anul 2019;
  b. sunt înființați până la data de 31 decembrie 2018 inclusiv;
  c. se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activitățiioperaționale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
  d. grantul pentru investiții în retehnologizare solicitat are o valoare de minim 50.000 euro și valoare maximă de 500.000 euro si reprezintă de cinci ori cifra de afaceri din anul 2019;
  e. dispun de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică dela 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027;
  f. nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2019, în conformitate cu prevederile art. 2, punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat;
  g. nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități;
  h. se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
  i. proiectul are o rată internă de rentabilitate cuprinsă între [0% ÷ 5,5%];
  j. minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care atestă caracterul verde în conformitate cu prevederile anexei nr.1 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei din 4 iunie 2021 de completare a Regulamentului(UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

   GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE CAPACITĂȚILOR DE PRESTARE DE SERVICII:

  (1) Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de minimis, cu o valoare cuprinsă între minim 50.000 euro și maxim 200.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse,pentru beneficiarii care își desfășoară activitate în Clasa P - Invățământ, Clasa Q - Sănătate și asistența socială, Clasa S – Alte activități de servicii potrivit anexei nr. 1 la prezenta ordonanță de urgență.

  (2) Granturile pentru investiții necesare capacităților de prestare de servicii prevăzute la alin. (1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor in procent de 5% pentru CMI si microîntreprinderi, 10% pentru întreprinderile mici, respectiv15% pentru întreprinderile mijlocii.

  (3) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor necesare capacităților de prestare de servicii, prevăzute la alin. (1), în valoare totală de 59.690.099 euro, din care 50.000.000 euro FEDR-REACT EU și 9.690.099 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive și de la bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut de 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiarăa fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  (4) Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externenerambursabile, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
  a. Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajareteritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii decheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției și sunt incluse în valoarea acesteia. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli referitoare la achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/ sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alteactivități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor șiconstrucțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
  b. Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

  1. Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente – cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precum şi acelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelorincluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentrumontajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordarea utilitățilornecesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruireapersonalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea, cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;
  2. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
  3. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli care privesc repararea de orice fel, modernizarea precum și orice alte categorii de cheltuieli de natură similară;
  4. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care asolicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuielipentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității de producție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
  5. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - proiectare şi inginerie - cuprind cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

  c. Cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Cheltuielile privind transformarea digitală sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

  d. Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 000 euro, pe bază de documente justificative pentru:

  • plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmirii acesteia,inclusiv a planului de afaceri;
  • plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță îndomeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei deatribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este cazul.

  e. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile;

  f. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conformprevederilor 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliuluidin 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

  (5) Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătura cu obiectul cererii de finanţare.

  (6) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
  a. cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora, cu excepția celor prevăzute la alin.(1) lit.d);
  b. cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;
  c. cheltuieli privind achiziționarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinateclădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
  d. cheltuieli privind achiziționarea, repararea, modernizarea precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;
  e. orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la 5 alin. (1).

  (7) Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile,cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categoriide cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII ÎN RETEHNOLOGIZARE ACORDATE IMM- URILOR:

  (1) Granturile pentru investiții necesare retehnologizării se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, cu o valoare cuprinsă între 50. 000 euro și 500.000 euro, în limita de cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2019, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse, pentru beneficiarii care își desfășoară activitatea înClasa C – Industria Prelucrătoare, cu excepția codurilor 11 fabricare băuturi, 12 fabricare tutun și 254 fabricareaarmamentului și muniției; Clasa F – Construcții; Clasa G –Repararea autovehiculelor și motocicletelor; Clasa H – Transport și depozitare; Clasa I – Hoteluri și restaurante doar pentru activitatea de servii de cazare și echipamente și mobilier specific de alimentație publică potrivit anexei nr. 2 la prezenta ordonanță de urgență.

  (2) Granturile pentru investiții prevăzute la (1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în conformitate cu Harta ajutoarelor regionale care se aplică de la 01 ianuarie 2022 până la 31 decembrie 2027, potrivitanexei nr. 3 la prezenta ordonanță de urgență.

  (3) Fondurile alocate pentru granturile destinate investițiilor în retehnologizare necesare capacităților de producție, prevăzute la alin. (1), în valoare totală de 358.140.596 euro, din care 000.000 euro FEDR-REACT EU și 58.140.596 euro cofinanțare de la bugetul de stat se alocă din bugetul Programului operațional Competitivitate 2014-2020 prin Axa prioritară 4 - Acțiunea 4.1.1. – Investiții în activități productive și de la bugetul de stat prin mecanismul de supracontractare prevăzut de art.12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.105/2016, cu modificările și completările ulterioare.

  (4) Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externenerambursabile, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:
  a. Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii care fac obiectul cererii de finanțare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări exceptate de la autorizare, precum și cheltuieli de sistematizare și amenajareteritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii decheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiției si sunt incluse in valoarea acesteia. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli referitoare la achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri/ sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alteactivități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinate clădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor șiconstrucțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
  b. Cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

  1. Dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale cu și fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software,dotări independente – care cuprind cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice, precumşi a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi alutilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice și efectuarea rețelelor aferente, se pot include și cheltuieli cu racordareautilităților necesare obiectivului - cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului, inclusiv cheltuieli cu instruirea personalului necesar deservirii echipamentelor, utilajelor altor asemenea,cu condiția ca acestea să nu fie mai mari de 5% din valoarea achiziției și să fie incluse în valoarea investiției;
  2. Cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.
  3. Cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto care sunt necesare activității de producție/servicii, transport și distribuție, cu excepția mijloacelor de transport care sunt aferente activității administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare. Nu sunt eligibile categoriile de cheltuieli care privesc repararea de orice fel, modernizarea precum și orice alte categorii de cheltuieli de natură similară;
  4. Cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care asolicitat finanţare. Dacă este necesar pentru instalarea/montarea acestor echipamente se pot include și cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt parte a activității deproducție/servicii sau susțin aceste categorii de activități și sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;
  5. Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică - proiectare şi inginerie - se includ cheltuielile pentru elaborarea documentaţiilor necesare obţinerii acordurilor, avizelor şi autorizaţiilor aferente obiectivului de investiţie. Aceste categorii de cheltuieli sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare.

  c. Cheltuieli cu transformarea digitală - Active necorporale – care cuprind cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Cheltuielile privind transformarea digitală sunt eligibile numai dacă sunt în legătură cu obiectul cererii de finanțare;

  d. Cheltuieli pentru consultanţă în limita a 000 euro, pe bază de documente justificative pentru:

  1. plata serviciilor de consultanţă la elaborarea cererii de finanțare şi a tuturor studiilor necesare întocmiriiacesteia,inclusiv a planului de afaceri;
  2. plata serviciilor de consultanţă pentru implementarea proiectului. Sunt incluse serviciile de consultanță îndomeniul managementului proiectului, serviciile de consultanţă/asistenţă juridică în scopul elaborării documentaţiei deatribuire şi/sau aplicării procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică, dacă este

  e. Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului - sunt eligibile în conformitate cu prevederile contractului de finanţare, în limita a 5.000 lei fără TVA. Cheltuielile cu activități de marketing și promovare nu sunt eligibile.

  f. Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă conformprevederilor 69 alin. (3), litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013, cu modificările și completărileulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

  (5) Toate cheltuieli realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie în legătura cu obiectul cererii de finanţare.

  (6) Din granturile pentru investiții nu se finanțează:
  a. cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora, cu excepția celor prevăzute la alin.(1) lit.d);
  b. cheltuieli cu achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare clădirilor, construcțiilor conexe precum și altor categorii de clădiri, respectiv construcții de natură similară care deservesc hotelurile și restaurantele;
  c. cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziționarea, construcția, modernizarea, reabilitarea, reparații capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcțiilor anexe precum și alte categorii de clădiri/construcții de natură similară sau alte activități destinate investițiilor imobiliare precum și celor destinateclădirilor, construcțiilor anexe, clădirilor și construcțiilor de natură similară care deservesc activitățile de producție/servicii prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;
  d. cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea precum și alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activități administrative;
  e. orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiții prevăzute la art. 13 alin. (1).

  (7) Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile,cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categoriide cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. Cheltuieli Eligibile: hardware, licențe software, website, etc.

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 500.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...