Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

GRANTURI INVESTIȚII

FINANȚARE:

Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse.

Beneficiari eligibili

Verificarea încadrării beneficiarilor în categoria IMM se face pe eșantion, pe perioada implementării proiectelor, după depunerea cererii de finanțare și încheierea contractelor de finanțare, sub condiția recuperării sprijinului din fonduri externe nerambursabile dacă beneficiarul nu se încadrează în categoria de IMM la data depunerii cererii de finanțare.

Prin granturi pentru investiții în înțelesul prezentei ordonanțe de urgență se înțelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementeazăinvestiții in domeniul curent de activitate sau intr-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru:

 • a) extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări de servicii;
 • b) realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare de servicii;
 • c) reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare de servicii.

Granturile pentru investiții prevăzute la alin.(1) nu includ cofinanțarea proprie a beneficiarilor stabilită în procent de minim 15% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunile mai puțin dezvoltate și 30% din valoarea grantului solicitat de către beneficiarii din regiunea București-Ilfov.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 și 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.

Domenii de investiții

Domeniile de investiții susținute din fonduri externe nerambursabile și din cofinanțarea bugetului de stat includ:

 • a)  Industria alimentară, panificație, patiserie și alte activități asimilate acestora, inclusiv procesare, prelucrare, distribuție și ambalare;
 • b)  Industria auto și servicii specifice auto, inclusiv servicii de reparații și spălătorii auto și altele asemenea;
 • c)  Energie și echipamente/tehnologii/utilaje pentru eficiență energetică;
 • d)  Construcții, materiale de construcții, echipamente, mijloace de transport specifice, utilaje, tehnologii în construcții;
 • e)  Servicii de transport, inclusiv servicii de transport internațional;
 • f)  Servicii de îngrijire și întreținere corporală;
 • g)  Servicii de reparații și întreținere;
 • h)  Turism, pensiuni turistice, hoteluri, restaurante și servicii de agrement inclusiv infrastructura specifică de agrement;
 • i)  Confecții metalice/lemn/mobilier;
 • j)  Confecții textile/pielărie;
 • k)  Industria farmaceutică și echipamente medicale, inclusiv depozite medicale pentru intervenții în situații de urgență;
 • l)  Industrii creative, inclusiv din domeniul culturii și serviciilor creative;
 • m)  Servicii de educație: creșe și grădinițe, scoli;
 • n)  Servicii de sănătate: cabinete medicale, echipamente medicale, dispozitive medicale și altele asemenea;
 • o)  Comert.

Lista domeniilor de activitate eligibile este prevăzută la anexa nr. 3.
Domeniile de investiții incluse la finanțare mentionate anterior pot să fie complementare cu investițiile finanțate din Fondul European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală.

Granturile pentru investiții se acordă IMM-urilor, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat.

Granturile pentru investiții prevăzute la art.17 din prezenta ordonanță de urgență se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

 • a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;
 • b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă (activitatea de exploatare) în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;
 • c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;
 • d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de investitii anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);
 • e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare pentru implementarea in regiunile mai puțin dezvoltate, iar pentru regiunea București – Ilfov, de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;
 • f) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investițiile pentru care se solicită ajutor de stat;
 • g) nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
 • h) nu depasesc plafonul de 800.000,00 Euro.

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții se stabilesc prin grija AM POC 2014-2020 din cadrul MFE, sunt prevăzute la anexa nr. 4 și includ:

 • a) Criterii de evaluare a rentabilității proiectelor de investiții (RIR);
 • b) Criterii privind cofinanțarea proiectelor de investiții;
 • c) Raportul între profitul operațional și grantul solicitat;
 • d) Apartenența domeniului de activitate pe codul CAEN la soldul balanței comerciale, vor fi prioritare domeniile in care in anul 2019 importurile au fost mai mari decat exporturile si au avut o contributie la soldul negativ al balantei comerciale

Proiectele de investiții sunt selectate la finanțare în ordinea descrescătoare a punctajelor și în limita bugetului aprobat potrivit schemei de ajutor de stat la nivelul fiecărei regiuni de dezvoltare a României.

Bugetul total destinat granturilor pentru investiții, fără cofinanțarea proprie a beneficiarilor se repartizează pe regiuni de dezvoltare ale României după cum urmează:

 • a) 15% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru regiunea BI ca regiune mai dezvoltată;
 • b) 85% din valoarea bugetului alocat din fonduri externe nerambursabile pentru celelalte 7 regiuni mai puțin dezvoltate prin utilizarea formulei de alocare din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

În urma evaluării cererilor de finanțare depuse, MEEMA în parteneriat cu AIMMAIPE va încheia contracte de acordare a ajutorului de stat cu beneficiarii selectați.

Tipurile ajutorului financiar

 Beneficiarii de granturi pentru investiții pot utiliza granturile pentru investiții alocate din fonduri externe nerambursabile, pe bază de contract de acordare a ajutorului de stat, pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • a) cheltuieli cu realizarea/achiziția construcțiilor, achiziția de echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii software, utilaje, instalatii, tehnologii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, achiziția de terenuri în limita a 10% din valoarea eligibilă a proiectului, cheltuieli cu consultanța și proiectarea, managementul de proiect, asistența tehnică, dirigenția de șantier, cheltuieli de sistematizare și amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli de mediu, cheltuieli cu racordul la utilități, cheltuieli privind accesibilitatea, cheltuieli de promovare, participare la târguri, evenimente, conferințe, cheltuieli privind studiile, cheltuieli privind drepturile de proprietate intelectuală, active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii, precum și orice alte categorii de cheltuieli care sunt în legătură cu proiectul de investiții care face obiectul contractului de finanțare;
 • b) cheltuieli pentru realizarea de depozite de echipamente medicale, medicamente, materiale sanitare destinate intervenției pentru situații de urgență;
 • c) cheltuieli cu achizitia de echipamente inclusiv echipamente IT, tehnologii software, utilaje, instalatii, dotări independente, mobilier de birou și mobilier specific, obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe pentru unitățile de producție/prestări servicii existente, precum si active necorporale referitoare la brevete de inventie, marci de produse, software necesar desfasurarii activitatii.

Pentru înființarea, extinderea, modernizarea/reabilitarea unităților de producție/servicii noi și/sau existente sunt eligibile categoriile de cheltuieli mentionate mai sus la literele a) și c).

Dacă un proiect de investiții depus de beneficiari include atât reabilitarea/modernizarea unităților de producție/servicii existente și extinderea unităților de producție/servicii categoriile de cheltuieli eligibile sunt mentionate mai sus la literele a) și c).

Beneficiarii de granturi de investiții din domeniul serviciilor de transport pot utiliza fonduri externe nerambursabile și pentru finanțarea următoarelor categorii de cheltuieli:

 • a) cheltuieli cu reabilitarea/modernizarea/extinderea și/sau realizarea unor depouri pentru mijloacele de transport din dotare sau pentru cele care urmează a se achiziționa;
 • b) cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport pentru transport persoane și mărfuri necesare pentru desfășurarea activităților de transport cu excepția mijloacelor de transport în regim de taxi sau a celor care sunt destinate activităților administrative ale operatorului economic ori activităților de transport în interes propriu al acestora;
 • c) cheltuieli privind dotarea mijloacelor de transport existente cu echipamente și tehnologii care conduc la îmbunătățirea confortului/calității serviciilor de transport persoane și mărfuri prestate.

Din granturile pentru investiții nu se finanțează:

 • a) cereri de finanțare care au drept obiect realizarea unor servicii de consultanță, studii sau alte activități asimilate acestora (cu excepția cheltuielilor de consultanță pentru întocmirea planului de afaceri);
 • b) cereri de finanțare care au drept obiect sedii de birouri sau alte activități destinate investițiilor imobiliare pentru închirierea de birouri/concesionarea sau orice alte forme de valorificare ale acestora;
 • c) orice alte cereri de finanțare care nu sunt în legătură cu domeniile de investitie menționate mai sus.

Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura: cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului finanțării.

Contractelor de acordare a ajutorului de stat încheiate cu beneficiarii de granturi pentru investiții le sunt aplicabile prevederile legale în vigoare privind mecanismul cererilor de plată și/sau după caz mecanismul cererilor de prefinanțare sau al cererilor de rambursare cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.

Anvelope

Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...