Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

POIM 1 - Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu al întreprinderilor

Măsuri de ajutor de stat pentru producție din surse energie regenerabile

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  Team 2

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice), echipamente informatice;

  Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride);

  Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

  Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;

  Cheltuielile de consultanță;

  Cheltuieli cu transformarea digitală;

  Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare;

  Active necorporale.

  VALOARE FINANȚARE

  Între 50.000 euro și 500.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;

  Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021;

  Solicitantul nu se află în dificultate;

  Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale;

  Solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare;

  Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s- a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice;

  Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.

  FINANȚARE

  Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.

  Intensitatea finanțării: minim 30% – maxim 65%. 

  OBLIGAȚII

  Nu se acordă sprijin pentru:

  Dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

  Investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră;

  Investițiile în sectorul locuințelor;

  Fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

  Business
  Poim 1

  Mai multe detalii despre POIM 1

  FINANȚARE

  Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.

  Intensitatea finanțării: minim 30% – maxim 65%.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  (1) Solicitanţii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

  a) Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, și se încadrează în categoria solicitanților tip IMM sau întreprinderi mari, după caz, așa cum sunt definite în OUG nr. 112/2022, art. 2, lit. i) respectiv lit. j)şi îşi desfăşoară activitatea în România la momentul depunerii cererii de finanţare și sunt înregistrați la ORC, conform legislației naționale în vigoare.

  b) Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021.

  c) Desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, solicitantul nu solicită finanțare pentru sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat, respectiv celor menționate la secțiunea 1.9 din prezentul ghid;

  d) Solicitantul îndeplineste cumulativ condițiile definite la art. 11 din OUG nr.112/2022, inclusiv nu se află în dificultate, în conformitate cu prevederile art. 2 pct. 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările și completările ulterioare;

  e) Solicitantul nu face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenței sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal și incompatibil cu piața internă;

  f) Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale;

  g) Solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare, au afacerile conduse de un administrator judiciar sau activitățile lor comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau sunt într-o situație similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar;

  h) Reprezentantul legal si/sau solicitantul nu a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale Uniunii Europene

  i) Reprezentantul legal al solicitantului care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află întruna din situațiile de mai jos:

  – este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului;

  – se află în situația de a induce grav în eroare autoritatea de management și/sau prepușii acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare în cadrul altor programe cu finanțare europeană/națională;

  – se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management și/sau prepușii acesteia pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanțare europeană/națională;

  j) Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect și capacitate tehnică pentru susținerea activităților proiectului, prin informații privind personalul angajat implicat în implementarea proiectului/ privind externalizarea serviciului de management al proiectului.

  k) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului și dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, astfel cum vor fi cuprinse în schemele de ajutor de stat și își asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.

  l) Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care sa angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  m) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități. De asemenea, pentru același costuri eligibile, beneficiarul nu a mai solicitat finanțare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.

  n) Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice, în funcție de tipul de finanțare solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea; o) Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.

  (2) Nu se acordă sprijin financiar pentru:

  a) sectoarele şi domeniile prevăzute la art. 1 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea art. 107 şi 108 din tratat.

  b) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

  c) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;

  d) investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovarea eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;

  e) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

  f) întreprinderile aflate în dificultate, astfel cum sunt definite în Regulamentul 651/2014, art. 2, punctul 18;

  g) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.

  h) pentru instalaţiile hidroelectrice care nu respectă Directiva 2000/60/CE a Parlamentului European.

  i) Activitatile de investiții imobiliare, consultanța, asistența tehnica și a activităților listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare.

  De asemenea, nu se acordă ajutor financiar şi nici nu sunt rambursate cheltuielile după ce instalaţia şi-a început activitatea, iar ajutorul este independent de rezultat.

   

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

  (1) Valoarea minimă este de 50 000 euro și maximă de 500.000 euro. Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în respectivele valori minime și maxime este cursul inforeuro din luna septembrie 2022, respectiv 1euro =4,8657 lei. Acest curs va fi actualizat la semnarea contractului de finanțare pentru verificarea îndpelinirii regulii de cumul pentru ajutorul de stat.

  Finanțarea nerambursabilă maximă acordată pentru un proiect de investiții prin prezenta schemă de ajutor de stat este de 30% din costurile eligibile, pentru proiecte de investiţii în capacităţi de producere de energie din SRE cu excepția biomasei, în cazul în care costurile eligibile sunt calculate pe baza art. 41 alin. (6) lit. (c) din Regulamentul UE 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată va fi majorată cu 15% pentru investiţiile situate în zone asistate care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 107 alin. (3) lit. (a) din TFUE respectiv zonele a) individualizate în ANEXA la decizia Comisiei Europene C(2021) 9750 final din 20.12.2021, privind cazul SA.100199 (2021/N) Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027) și cu 5 puncte procentuale pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, respectiv zonele „c” care nu sunt predefinite din ANEXĂ. Finanțarea nerambursabilă maximă acordată se majorează cu 20 de puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mici, inclusiv microîntreprinderilor, şi cu 10 puncte procentuale, în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii:

   Intensitatea ajutorului de stat (procent aplicabil la valoarea cheltuielilor eligibile)
   Toate celelalte teritorii

  Pentru judeţele Localităţi din judeţul teritorii Bistriţa-Năsăud, Maramureş, Sălaj şi Satu Mare (Regiunea de dezvoltare Nord-Vest); judeţul Alba (Regiunea de dezvoltare Centru); judeţele Bacău, Botoşani, Neamţ, Suceava şi Vaslui(Regiunea de dezvoltare Nord-Est); judeţele Brăila, Buzău, Galaţi, Tulcea şi Vrancea(Regiunea de dezvoltare Sud-Est); judeţele Călăraşi, Ialomiţa, Prahova şi Teleorman(Regiunea de dezvoltare Sud- Muntenia); judeţele Dolj, Gorj, Mehedinţi, Olt şi Vâlcea(Regiunea de dezvoltare Sud-Vest Oltenia), judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara (Regiunea de dezvoltare Vest).

  Localităţi din judeţul Ilfov: Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroeşti şi Pantelimon, Ciorogârla, Domneşti, Cornetu, Bragadiru, Dărăşti- Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra, Berceni şi Clinceni.

  Întreprinderi mari30%45%35%
  Întrprinderi mijlocii40%55%45%
  Întreprinderi mici, 50% 65% 55% inclusiv microîntreprinderi50%65%55%

   

  (2) Pentru investițiile specifice prevăzute la secțiunea 1.3.1, sunt sprijinite următoarele categorii de activități:

  a) investiții în echipamente/utilaje/dotări specifice necesare pentru obținerea de energie din surse regenerabile (cu excepția biomasei) destinate consumului propriu de energie, care se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. În categoria surselor de energie regenerabile se încadrează utilizarea surselor definite la art. 2 lit. m) din Ordonanța de Urgență nr. 112/2022.

  b) investiții în lucrări de modernizare/reabilitare/creșterea puterilor instalate, intelegând prin aceasta adăugarea la instalațiile de cogenerare/trigenerare existente a unor instalații noi de producere a energiei din surse regenerabile de energie.

  (3) In sensul prezentului ghid nu se vor finanta unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile decat in limita unei puteri instalate de pana la 400 kW pe loc de consum.

  Utilizarea biomasei ca sursă regenerabilă de energie nu este eligibilă.

  Cheltuielile cu achiziționarea serviciilor de consultanță pentru managementul proiectului nu sunt eligibile.

  Cheltuielile cu auditul financiar/auditul energetic și/sau alte servicii de consultanță nu sunt eligibile in cadrul apelurilor de proiecte 11.1 POIM.

  Proiectele vizând stocarea energiei nu sunt eligibile în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid.

  Pentru proiectele promovate în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid, cheltuiala aferentă TVA nu este eligibilă, fiind deductibil din perspectiva activităţii economice derulate de solicitant.

  (4) În cadrul OS 11.1, nu sunt eligibile următoarele tipuri de cheltuieli (în conformitate cu prevederile Art. 13, lit. h din HG nr. 399/2015):

  • cheltuieli aferente contribuției în natură
  • cheltuieli cu amortizarea
  • cheltuieli cu achiziția imobilelor deja construite
  • cheltuieli de leasing
  • cheltuieli cu închirierea, altele decât cele prevăzute la cheltuielile generale de administrație
  • cheltuieli cu achiziția de mijloace de transport
  • cheltuieli generale de administrație
  • dobânda debitoare cu excepţia celor referitoare la granturi acordate sub forma unei subvenţii pentru dobândă sau pentru comisioane de garantare
  • alte comisioane aferente creditelor
  • achiziţia de echipamente second-hand
  • amenzi, penalităţi şi cheltuieli de judecată si arbitraj
  • costurile pentru operarea obiectivelor de investiţii
  • cheltuielile efectuate pentru obiective de investiţii executate în regie proprie
  • cheltuielile cu activităţi legate de realizarea auditului energetic (solicitat conform Legii nr. 121/2014).

  Nu sunt eligibile echipamentele a căror dată de producție este mai veche de 3 ani până la data depunerii cererii de finanțare. De asemenea, se solicită ca până la cererea de plată/rambursare care include respectivul echipament să se transmită și certificatul verde aferent acestuia.

  (5) Pentru acelaşi beneficiar şi aceleaşi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investiţii acordat prin schema de ajutor de stat nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat de investiţii acordat, inclusiv de minimis.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. Cheltuieli Eligibile: hardware, licențe software, website, etc.

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 500.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...