Start

CRITERII DE ELIGIBILITATE:

Pot beneficia de prevederile Programului societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri online (anexa 1), următoarele criterii de eligibilitate:

a) sunt organizate în baza Legii  nr. 31/1990 privind societăţile comerciale cu modificările şi completările ulterioare  sau în baza Ordonanţei de Urgenţă nr. 6/2011;

b) sunt IMM, conform prevederilor art. 2 şi ale art. 4 alin. (1) lit. a), b) si c) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, care transpune în legislaţia naţională Recomandarea CE nr. 361 din data 6 mai 2003, publicată în Jurnalul Oficial al UE nr. L124 din data de 20 mai 2003 (au până la 249 de angajaţi şi realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei.

c) este considerată întreprindere autonomă, legată, parteneră sau întreprindere unică

d) au capital social integral privat;

e) nu au beneficiat de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori în cadrul altor societăţi beneficiare de alocaţii financiare nerambursabile în cadrul programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate;

f) sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului, au sediul social şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;

g) codul CAEN pentru care solicită finanţare este eligibil în cadrul Programului ( anexa nr.13) şi autorizat a fi desfasurat la momentul decontului, conform art. 15 din Legea 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în Registrul Comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;

h) au cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data deschiderii aplicaţiei electronice de înscriere a planului de afaceri .

i) nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

j) nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru o întreprindere unică, aşa cum este aceasta definită de Regulamentul UE nr. 1407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis şi 100.000 Euro pe durata a trei exerciţii financiare pentru beneficiarii care desfăşoară activităţi de transport de mărfuri în contul terţilor sau contra cost. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare;

h) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

i) nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile “Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea firmelor în dificultate”, publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004;

j) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene / Oficiului de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente.

 

Nu beneficiază de prevederile Programului:

  • intermedieri financiare şi asigurări:

641 – Intermediere monetară

642 – Activităţi ale holdingurilor

643 – Fonduri mutuale şi alte entităţi financiare similare

649 – Alte activităţi de intermedieri financiare, exclusiv activităţi de asigurări şi fonduri de pensii

651 – Activităţi de asigurări

652 – Activităţi de reasigurare

653 – Activităţi ale fondurilor de pensii (cu excepţia celor din sistemul public de asigurări sociale)

661 – Activităţi auxiliare intermedierilor financiare, cu excepţia activităţilor de asigurări şi fonduri de pensii

662 – Activităţi auxiliare de asigurări şi fonduri de pensii

663 – Activităţi de administrare a fondurilor

  • tranzacţii imobiliare:

681 – Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii

682 – Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate

683 – Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract

  • 6910 –  Activităţi juridice
  • 920 – Activităţi de jocuri de noroc şi pariuri
  • producţie sau comercializare de armament, muniţii, explozibili, tutun, alcool, substanţe aflate sub control naţional, plante, substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope:

110 – Fabricarea băuturilor (cu excepţia clasei 1107 – Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate)

1200 – Fabricarea produselor din tutun

2540 – Fabricarea armamentului şi muniţiei

2051 – Fabricarea explozivilor

4635 – Comerţ cu ridicata al produselor din tutun

4725 – Comerţ cu amănuntul al băuturilor, în magazine specializate

4726 – Comerţ cu amănuntul al produselor din tutun, în magazine specializate

  • producţie sau comercializare de produse energetice definite potrivit Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, activităţi de închiriere şi leasing, activităţi de investigare şi protectie, precum şi:

a) activităţi de pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul Consiliului (CE) nr. 104/2000:

031 – Pescuitul

032 – Acvacultura

b) activităţi legate de producţia primară a produselor agricole aşa cum sunt enumerate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000 ;

c) activităţi de prelucrare si comercializare ale produselor agricole listate în anexa 1 la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în următoarele cazuri::

  1. când valoarea ajutorului este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii produselor de acest tip achiziţionate de la producătorii primari sau puse pe piaţă de operatorii economici respectivi;
  2. când ajutorul este condiţionat de a fi parţial sau integral transferat producătorilor primari (fermieri);

d) activităţi legate de export şi anume, ajutoarele legate direct de cantităţile exportate, de înfiintarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau pentru alte cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarele condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;

f) ajutoarele destinate agenţilor economici care activează în sectorul carbonifer, aşa cum este definit în Regulamentul CE nr. 1.407/2002 privind ajutorul de stat pentru industria cărbunelui (CAEN  Rev.2)

051 – Extracţia cărbunelui superior

052 – Extracţia cărbunelui inferior

061 –  Extracţia petrolului brut

062 –  Extracţia gazelor naturale

0721 – Extracţia minereurilor de uraniu şi toriu

0892 – Extracţia turbei

091 – Activităţi de servicii anexe extracţiei petrolului brut şi gazelor naturale

099 – Activităţi de servicii anexe pentru extracţia mineralelor

g) ajutoarele pentru achiziţionarea vehiculelor de transport rutier de marfă acordate agenţilor economici care au ca obiect de activitate prestarea de servicii de transport rutier de marfă în contul terţilor sau contra cost.

 

FINANTARE SI FACILITATI:

Tipurile de ajutor financiar

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 120.000 lei/beneficiar;

  • Contribuţie proprie – minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Conform protocolului de colaborare încheiat de Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN (FNGCIMM) cu instituţia de credit parteneră, creditul bancar acordat în cadrul acestui Program va fi garantat în proporţie de 80%

 

CHELTUIELI ELIGIBILE SI NEELIGIBILE:

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:

a)   Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru-inclusiv software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;

b)  Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;

c)   Autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu excepţia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare, exceptând vehiculele de transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, solicitate de întreprinderile care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor sau contra cost. ;

d)  Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize[1], etichetare ecologica, licente),softwarepentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;

e)   Echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video,etc.). Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă, cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.);

f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii, producţie şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate)[2]. Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;

h) Realizarea unui site[3] pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;

i) Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie[4] pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

j) Achiziţionarea de instalaţii de încălzire sau climatizare aferente spaţiului de comerţ, producţie sau servicii;

k) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate, care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;

l) Comisionul de garantare aferent anului acordării garanţiei, datorat Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii – S.A. – I.F.N. (F.N.G.C.I.M.M.) in cazul garanţiilor acordate pentru creditele contractate de beneficiari în vederea realizării planurilor de afaceri acceptate in cadrul Programului, pentru solicitanţii care asigură aportul propriu din credit;

l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 4% din valoarea eligibilă/decontată a proiectului, mai puţin consultanţa). La aplicarea procentului nu se vor lua in calcul cheltuielile de consultanta. Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

 

Cheltuielile privind TVA, taxe, avize, comisioane, ambalajul, transportul, punerea în funcţiune, instruirea personalului pentru utilizarea celor achiziţionate, nu sunt eligibile.

Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi, iar pentru acestea nu se aplică amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

 

OBLIGATII:

Beneficiarii sunt obligaţi să asigure în favoarea Oficiului bunurile achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe o perioadă de 4 ani (anul de implementare + 3 ani de monitorizare) şi să cesioneze toate drepturile pe care le vor dobândi în temeiul asigurării către Oficiu. Această asigurare poate fi facută şi anual cu clauză de prelungire; cu obligativitatea trimiterii către Oficu anual a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.

Aplicarea prevederilor referitoare la achiziţionarea în condiţii de piaţă.

Solicitanţii care au semnat contractul de finanţare au obligativitatea de a achiziţiona bunurile şi serviciile eligibile în condiţii de piaţă cu respectarea principiilor prevazute în OUG 34/2006 privind achiziţiile publice, respectiv să întocmească un dosar de achiziţie care să cuprindă: cereri de ofertă (minim trei), ofertele primite , un proces verbal semnat de reprezentantul legal al întreprinderii prin care să fie justificată alegerea ofertei câştigătoare, contractul/contractele cu furnizorul/furnizorii. Acest dosar va fi prezentat după încheierea contractului, la momentul depunerii decontului, împreună cu declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul nu se află în cazurile prevăzute la art 3.3.(2) din Procedură.

 

 


[1] se va prezenta dovada înregistrării mărcii francizate la organismul abilitat din România sau din ţara de origine, cu traducere autorizată în limba romană;

[2] Valoarea activului achiziţionat în cazul programului se va face pe baza unei evaluări al unui expert evaluator ANEVAR cu excepţia spaţiilor din elemente prefabricate

[3] Site-ul se realizează în limba română şi trebuie sa fie functional la data depunerii decontului.

[4] Sursă regenerabilă de energie, conform definiţiei din Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile, cu modificările şi completările ulterioare.

[5] Această activitate poate fi efectuată  înainte de semnarea Contractului de finanţare / Contractului de credit bancar şi AFN.

 

Sursa: www.aippimm.ro

Anvelope