Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

Urban Întreprinderi

Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor.

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Lucrări de construcție sau extindere a spațiului de lucru;

  Echipamente;

  Instalații de lucru;

  Utilaje;

  Mobilier;

  Birotică.

  VALOARE FINANȚARE

  1.500.000 – 6.000.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare;

  Întreprinderi mici – au mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent în lei;

  Întreprinderi mijlocii – au mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro;

  Asigură cofinanțarea;

  Au înregistrat profit net și din exploatare pe ultimele situații financiare;

  Au cel puțin 3 angajați.

  FINANȚARE

  NORD EST
  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD EST
  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD MUNTENIA
  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD VEST OLTENIA
  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  VEST
  – întreprinderi mijlocii – 45% NERAMBURSABIL
  – întreprinderi mici – 55% NERAMBURSABIL

  NORD VEST
  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  CENTRU
  – întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  – întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  OBLIGAȚII

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  Crearea a 2 locuri de muncă;

  Nu se vinde nimic timp de 5 ani.

  Mai multe detalii despre Urban Întreprinderi

  PROGRAMUL URBAN I.M.M.

  • -1.500.000 EURO și 6.000.000 EURO

  NORD EST

  • -Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • -Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD EST

  • -Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • -Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD MUNTENIA

  • -Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • -Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  SUD VEST OLTENIA

  • -Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • -Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  VEST

  • -Întreprinderi mijlocii – 45% NERAMBURSABIL
  • -Întreprinderi mici – 55% NERAMBURSABIL

  NORD VEST

  • -Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • -Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  CENTRU

  • -Întreprinderi mijlocii – 60% NERAMBURSABIL
  • -Întreprinderi mici – 70% NERAMBURSABIL

  Doar pentru investiții în regiunile de dezvoltare:

  – Nord Est

  – Sud Est

  – Sud Munteania

  – Sud Vest Oltenia

  – Vest

  – Nord-Vest

  – Centru


   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel de proiecte sunt IMM-urile din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

   

  Criterii de eligibilitate:

  1.  Solicitantul este societate sau societate cooperativă care se încadrează în categoria IMM-urilor din mediul urban, sau a întreprinderilor mijlocii din mediul rural.

  2.  Domeniul de activitateîn care se realizează investiţia: Regio finanţează investiţii numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Anexa 2 la Ghidul specific.

  3.  Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

  4.  Solicitantul trebuie să se încadreze în categoria:

  – întreprinderi mici – au mai puțin de 50 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 10 milioane de euro, echivalent in lei;

  – întreprinderi mijlocii – au mai puțin de 250 de salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deține active totale care nu depășesc echivalentul în lei a 43 milioane euro.

  Nu sunt eligibili solicitanții care se încadrează în categoria microîntreprinderilor(au mai puțin de 10 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau dețin active totale de până la 2 milioane euro, echivalent în lei).

  5.  Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura

  • contribuţia proprie la valoarea eligibilă a proiectului,
  • finanţarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, unde este cazul şi
  • resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condiţiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile din instrumente structurale.

  6.  Solicitantul și reprezentantul său legal nu se încadrează în situațiile de excludere prezentante în Declarația de eligibilitate

  7.  Locul de implementare a proiectului este situat în mediul urban (inclusiv sate aparținătoare de orașe) pentru IMM-uri sau în mediul rural pentru întreprinderile mijlocii.

  8.  În cadrul prezentului apel nu se pot depune proiecte pentru investițiile localizate în regiunea de dezvoltare București Ilfov.

   

  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

  Proiectul propus în cererea de finanțare trebuie să cuprindă, în mod obligatoriu, investiții în active corporale (construirea/extinderea/dotarea cu active corporale). Este opțională includerea, în proiect, a investițiilor în active necorporale.

  • Investiții în active corporale

  – lucrări de construire, extindere a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale IMM-urilor, inclusiv a utilităţilor generale aferente (alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, PSI);

  – achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje și instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalatii de masurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare.

  – achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.

  Lucrările de modernizare pot fi considerate eligibile doar în măsura în care sunt aferente unei investiții inițiale propuse prin proiect.

  • Investiții în active necorporale:brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare utilizate exclusiv în domeniul de activitate vizat de proiect. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depași 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:

  -trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;

  -trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului);

  -trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care beneficiază de ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.

  • Alte cheltuieli (finanțabile prin ajutor de stat regional)

  -organizarea de șantier: lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier, cheltuieli conexe organizării de șantier;

  -cheltuieli diverse și neprevăzute – se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile. Cheltuielile diverse și neprevăzute vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timplu execuției.

  Taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislației naționale în domeniul fiscal și nerecuperabilă, aferentă cheltuielilor eligibile este eligibilă.

  În cadrul acestui apel de proiecte sunt neeligibile urmatoarele categorii de cheltuieli:

  a. cheltuielile prevăzute la art. 13 din HG. Nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin FEDR, FSE, FC 2014-2020

  b. achiziționarea de terenuri și/sau construcții,

  c. costurile operaționale, de funcționare, de testare și întreținere

  d. costuri administrative (costuri de management care nu pot fi asociate producției ori vânzării – e.g. salariile personalului general de administrație; chiriile și reparații ale imobilizărilor de interes general în administrație; energie, combustibil și alte consumuri similare; cheltuieli administrativ – gospodărești; alte cheltuieli generale de administrație)

  e. costuri de personal

  f. cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rata și dobânzi aferente creditelor,

  g. contribuția în natură

  h. amortizarea

  i. cheltuielile cu leasingul prevăzute la art. 9 din HG nr. 399/2015

  j. cheltuielile cu achiziţionarea autovehiculelor și a mijloacelor de transport, aşa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, indiferent de domeniul de activitate al solicitantului ori de domeniul de activitate în care se doreşte realizarea investiţiei propuse prin proiect, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje şi instalaţii de transportat şi ridicat”

  k. Cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic.

  l. Cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanţare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică” de mai sus.

  • Nu sunt eligibile proiectele care includ doar investiții în active necorporale ori lucrări de modernizare.
  • Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost începută execuția lucrărilor de construcții sau a fost dată o comandă fermă de bunuri) înainte de depunerea cererii de finanțare.
  • Nu sunt eligibile investițiile care constau exclusiv din realizarea de lucrări de construcție care nu se supun autorizării, conform legii.

   

  Domenii de activitate:

  Eligibilitatea unei activităţi nu este echivalentă cu eligibilitatea cheltuielilor efectuate pentru realizarea acelei activităţi.

  O investiție poate viza una sau mai multe clase (coduri) CAEN, în condițiile în care acestea sunt aferente aceleiași activități/ aceluiași flux de producție.

  Perioada de realizare a activităților proiectului după semnarea contractului de finanțare poate fi extinsă, dar nu mai târziu de 31.12.2023.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. Cheltuieli Eligibile: hardware, licențe software, website, etc.

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 1.000.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...