Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

GRANTURI PENTRU RETEHNOLOGIZARE - MĂSURA 4 BIS

Investiții în retehnologizare acordate IMM-urilor din domeniul industriei alimentare și al construcțiilor, în vederea refacerii capacității de reziliență.

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  Team 2

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice), echipamente informatice;

  Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride);

  Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

  Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;

  Cheltuielile de consultanță;

  Cheltuieli cu transformarea digitală;

  Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare;

  Active necorporale.

  VALOARE FINANȚARE

  Între 50.000 euro și 500.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;

  Compania se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de maximum 3 ani;

  Compania nu a avut activitatea suspendată în anul 2020;

  Compania deține CAEN principal eligibil;

  Compania a înregistrat o scădere a Cifrei de Afaceri >5%;

  Compania este I.M.M.;

  Solicitantul nu este întreprindere în dificultate în anul 2019;

  Solicitantul nu a mai primit sprijin financiar pentru activități similare.

  FINANȚARE

  GRANTURI PENTRU INVESTIȚII NECESARE RETEHNOLOGIZĂRII – valoare cuprinsă între 50.000 euro și 500.000 euro

  OBLIGAȚII

  Activele achiziționate trebuie să fie noi;

  Investiția trebuie menținută în România, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor;

  Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

  Business
  Mai multe detalii despre Granturi pentru Retehnologizare - Măsura 4 BIS

  FINANȚARE

  Valoare cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021.

   

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitanții/Beneficiarii eligibili care depun cererea de finanțare și implementează proiectul în cadrul acestei competiții sunt IMM – microîntreprinderile, întreprinderile mici și mijlocii.

  Solicitanții de granturi pentru investiții necesare retehnologizării, sub forma de ajutor de stat, trebuie să îndeplininească cumulativ următoarele condiții:

  a) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă, respectiv din activitatea de exploatare în exerciţiul financiar 2021;

  b) sunt înfiinţaţi până la data de 31 decembrie 2020 inclusiv;

  c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfăşurarea activităţii operaţionale/curente pentru o perioadă de minimum 3 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  d) grantul pentru investiţii în retehnologizare solicitat are o valoare de minimum 50.000 euro şi o valoare maximă de 500.000 euro, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri netă pe anul 2021;

  e) dispun de cofinanţare proprie a proiectului, din orice surse legal constituite care nu reprezintă o formă de ajutor public, în completarea procentelor prevăzute în anexa nr. 4;

  f) nu sunt considerate întreprinderi în dificultate în anul 2021, în conformitate cu prevederile art. 2 punctul 18 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei Europene din 17 iunie 2014, cu modificările si completările ulterioare;

  g) nu au mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publiceinit, inclusiv fonduri europene, în ultimii 5 ani pentru aceleaşi activităţi, sub formă de costuri eligibile, sau nu derulează proiecte finanţate în prezent, parţial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleaşi activităţi;

  h) se angajează să prezinte dovezi privind rezonabilitatea costurilor pentru investiţiile pentru care se solicită ajutor de stat;

  i) minim 20% din valoarea proiectului reprezintă investiții care permit o contribuție semnificativă la atenuarea schimbărilor climatice fără a prejudicia în mod semnificativ alte obiective de mediu iar celelalte componente de investiții nu aduc prejudicii semnificative niciunuia dintre obiectivele de mediu;

  j) minimum 10% din valoarea proiectului reprezintă cheltuieli care atestă gradul de digitalizare a solicitantului prin investiţii în active corporale şi necorporale de tipul: site web, software de automatizare a activităţii IMM-ului, sisteme integrate de hard şi soft de automatizare a activităţii IMM-ului;

  k) nu au efectuat o relocare, în cei doi ani anteriori cererii de ajutor, către unitatea în care urmează să aibă loc investiţia iniţială pentru care se solicită ajutorul şi nu vor face acest lucru pentru o perioadă de până la doi ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care se solicită ajutorul;

  l) nu a beneficiat de ajutor ilegal şi nu a utilizat, în mod abuziv, un ajutor acordat legal, care până la data depunerii proiectului nu a fost recuperat integral incluzând dobânzile aferente.

   

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR

  (1) Valoarea granturilor pentru investiții necesare retehnologizării care se acordă pe proiect și beneficiar, sub forma de ajutor de stat, se determină în limita de maxim cinci ori cifra de afaceri realizată în anul 2021, fiind cuprinsă între 50.000 euro și maxim 500.000 euro (echivalentul în lei la cursul inforeuro valabil în luna august 2022).

  (2) Activitatea pentru care se solicită finanțare trebuie să fie aferentă unui cod CAEN prevăzut în Anexa nr. 11, autorizat la data depunerii cererii de finanţare. Nu se permite depunerea unui proiect pe mai multe coduri CAEN.

  (3) Cheltuielile prevăzute în bugetul proiectului se vor încadra pe categorii, astfel:

  a) cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spaţiilor de producţie (20/63) care fac obiectul cererii de finanţare, inclusiv categorii de cheltuieli cu lucrări, exceptate de la autorizare, cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor, cheltuieli cu racordarea la utilităţi, cheltuieli privind accesibilitatea, dacă aceste categorii de cheltuieli sunt necesare pentru realizarea investiţiei şi sunt incluse în valoarea acesteia. Cheltuiala cu lucrările de modernizare este considerată eligibilă doar în măsura în care este aferentă unei investiţii iniţiale;

  b) cheltuieli pentru investiţia de bază care cuprind:

  1. dotări precum: utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu şi fără montaj, inclusiv IT&C, tehnologii software, dotări independente (15/54) – care cuprind cheltuielile pentru achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice şi al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora. Dacă este necesar pentru montajul utilajelor tehnologice şi efectuarea reţelelor aferente, se pot include şi cheltuieli cu racordarea utilităţilor necesare obiectivului – cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului (13/40);

  2. cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalaţii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe (15/54);

  3. cheltuieli cu achiziţionarea de mijloace de transport auto (6/14) care sunt necesare activităţii de producţie/servicii, transport şi distribuţie, cu excepţia mijloacelor de transport care sunt aferente activităţii administrative sau nu sunt în legătură cu obiectul cererii de finanţare;

  4. cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie;

  c) cheltuieli cu transformarea digitală – active necorporale (22/76) – care cuprind cheltuieli cu achiziţionarea de brevete, licenţe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi şi active similare. Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăşi 20% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului;

  d) taxa pe valoarea adăugată nedeductibilă potrivit legislaţiei naţionale în domeniul fiscal şi nerecuperabilă conform prevederilor art. 69 alin. (3) litera c) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013, cu modificările şi completările ulterioare, aferentă cheltuielilor eligibile.

  În afara acestor cheltuieli eligibile, proiectul poate necesita o serie de alte cheltuieli care nu sunt eligibile, dar sunt necesare pentru buna implementare a proiectului. Aceste cheltuieli se suportă de către beneficiar, fără a fi luate în considerare la determinarea valorii/intensității asistenței financiare nerambursabile.

  (4) Activitatea de audit final al proiectului nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului. Activitatea de audit de sisteme de management de mediu, prin care se va confirma îndeplinirea obiectivelor asumate prin declarație, nu este eligibilă pentru finanțare în cadrul prezentului tip de proiect, dar este obligatorie pentru implementarea proiectului.

  (5) Nu vor fi decontate cheltuieli notariale.

  (6) Nu sunt eligibile proiectele care includ investiții demarate (i.e. a fost dată o comandă fermă de bunuri etc.) înainte de depunerea cererii de finanțare. Toate cheltuielile realizate prezentate spre decontare, trebuie să fie in legătura cu obiectul cererii de finanţare, şi numai în măsura în care fac parte dintr-o investiţie pentru producţia de bunuri.

  (7) Din granturile pentru investiții în retehnologizare nu se finanțează:

  a) cheltuieli privind realizarea unor servicii de consultanţă, studii sau alte activităţi asimilate acestora;

  b) cheltuieli cu achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare clădirilor, construcţiilor conexe, altor categorii de clădiri, respectiv construcţii de natură similară care deservesc hotelurile şi restaurantele;

  c) cheltuieli privind achiziţionarea de terenuri, cheltuieli privind achiziţionarea, construcţia, modernizarea, reabilitarea, reparaţii capitale necesare pentru clădiri sedii de birouri, construcţiilor anexe, precum şi alte categorii de clădiri/construcţii de natură similară sau alte activităţi destinate investiţiilor imobiliare, a celor destinate clădirilor, construcţiilor anexe, clădirilor şi construcţiilor de natură similară care deservesc activităţile de producţie/servicii prevăzute de OUG nr. 113/2022 cu modificările și completările ulterioare;

  d) cheltuieli privind achiziţionarea, repararea, modernizarea, alte categorii de natură similară care sunt aferente mijloacelor de transport pentru activităţi administrative;

  e) investitiile în producția de energie regenerabilă, chiar dacă este utilizată pentru consumul propriu;

  f) orice categorii de cheltuieli care nu sunt în legătură cu domeniile de investiţii prevăzute la art. 23 din OUG nr. 113/2022, cu modificările și completările ulterioare. Cheltuielile generate după punerea în funcțiune a proiectului de investiții de natura cheltuielilor cu salariile, cheltuielilor cu achiziția de materii prime, materiale consumabile, reparații și mentenanță și alte asemenea categorii de cheltuieli sunt în sarcina beneficiarului ajutorului de stat.

  (8) Condiții specifice privind investițiile:

  a) Investiția trebuie menținută în România, pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la finalizarea investițiilor. Această condiție nu împiedică înlocuirea unei instalații sau a unui echipament care a devenit depășit sau a fost distrus în această perioadă, cu condiția ca activitatea economică să fie menținută în România pentru perioada minimă relevantă.

  b) Activele achiziționate trebuie să fie noi. Achizițiile de echipamente second-hand nu sunt eligibile.

  c) Nu sunt permise achiziții în regim de leasing.

  d) Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investiții dacă îndeplinesc următoarele condiții:

  • Trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul IMM-ului;
  • Trebuie să fie amortizabile;
  • Trebuie să fie achiziționate în condițiile liberei concurențe pe piață de la terți care nu au legături cu cumpărătorul;
  • Trebuie să fie incluse în activele IMM-ului și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum 3 ani după finalizarea proiectului.

  e) Achiziția activelor fixe necorporale, pentru a fi folosite în cadrul proiectului, se face pe bază de:

  • contract pentru obținerea dreptului de proprietate (în cazul aplicațiilor informatice, sau al brevetelor),
  • contract de licență sau de cesiune pentru obținerea unui drept de utilizare.

  f) Investiția propusă reprezintă o investiție inițială, conform prevederilor Regulamentului (CE) 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. Cheltuieli Eligibile: hardware, licențe software, website, etc.

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 500.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...