Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

Scale-Up

Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie regională sustenabilă.

NEW VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

   Construcții;

   Echipamente tehnologice;

   Mașini;

   Utilaje;

   Instalații de lucru;

   Aparate.

  VALOARE FINANȚARE

  Valoarea minimă a finanțării nerambursabile: 25.000 euro.

  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 200.000 euro.

  Pentru start-up-uri, valoarea maximă a finanțării nerambursabile nu va depăși 100.000 euro.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru.

  Nu întra în categoria “întreprinderilor în dificultate”.

  A înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

  FINANȚARE

  Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției, iar contribuția PR Centru la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.

  OBLIGAȚII

  Întreprinderea beneficiară are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data finalizării acesteia.

  Întreprinderile beneficiare sunt obligate să finalizeze investiția pentru care au solicitat finanțare în termenele prevăzute în planul de investiții care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanțare.

  Mai multe detalii despre Scale-Up

  FINANȚARE:

  Valoarea minimă a finanțării nerambursabile: 25.000 euro

  Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 200.000 euro

  Pentru start-up-uri, valoarea maximă a finanțării nerambursabile nu va depăși  100.000 euro 


   

  Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției, iar contribuția PR Centru la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.


   

  Beneficiari eligibili

  (1) Solicitanții prezentului apel de proiecte sunt societățile care se încadrează în categoria microîntreprinderilor, inclusiv a microîntreprinderilor nou înființate (start up), în conformitate cu prevederile Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, cu modificările și completările ulterioare, înregistrate în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și în sensul.  (2) A. Domeniul de activitate în care se încadrează investiția
  * PR Centru finanțează investiții numai în domeniile de activitate eligibile (clase CAEN), așa cum sunt enumerate în Ghidul solicitantului și numai dacă solicitantul activează sau dorește să se extindă spre unul din domeniile de specializare inteligentă identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru pentru perioada 2021-2027.
  * La data lansării apelului, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, înscris în obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent dacă acesta reprezintă activitatea principală sau secundară a întreprinderii.
  * La data lansarii apelului, solicitantul trebuie să aibă deja domeniul de activitate eligibil (clasa CAEN) vizat de investiție, autorizat la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul de activitate (clasa CAEN) în care se va realiza investiția/proiectul trebuie declarat și autorizat distinct la locul de implementare a proiectului.

  Excepție de la regula de mai sus: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ori activarea într-un nou domeniu de activitate (clasa CAEN) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze la Oficiul Registrului Comerțului locul de implementare ca punct de lucru și/sau să autorizeze clasa CAEN vizată de investiție, la locul de implementare. Condiția referitoare la existenta domeniului de activitate vizat de investitie în obiectul de activitate principal sau secundar al microînterprinderii rămâne aplicabilă și pentru situația de excepție de la regulă descrisă mai sus.
  * Investiția propusă prin proiect poate să vizeze mai multe clase CAEN, în măsura în care acestea formează, împreună, un flux de producție unitar.

  B. Solicitantul a desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare sau în anul 2019. Condițiile privind profitul și desfășurarea activității pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral nu se aplică microîntreprinderilor înființate în anul depunerii cererii de finanțare.
  Criteriile privind durata de activitate și profitul din exploatare sau profitul net se referă la întreaga activitate a solicitantului (i.e. indiferent de domeniul de activitate vizat de investiție). Datele privind profitul din exploatare sau profitul net sunt cele raportate în situațiile financiare aferente exercițiului financiar precedent depunerii cererii de finanțare, aprobate de adunarea generală a acționarilor sau asociaților. În cazul în care NU a înregistrat profit din exploatare sau profit net (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare, se vor verifica situațiile financiare aferente anului 2019.

  C.a) Solicitantul a înregistrat un număr mediu de salariați de cel puțin 1 (un salariat), în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare

  Sau
  b) Solicitantul are cel puțin un salariat cu normă întreagă pe perioadă nedeterminată, la data depunerii cererii de finanțare.

  D. Solicitantul, precum și reprezentanții legali ai acestuia, care își exercită atribuțiile de drept, îndeplinesc, condițiile de eligibilitate, respectiv NU se încadrează în situațiile de excludere prezentate mai jos, începând cu data depunerii cererii de finanțare.
  * Solicitantul sau reprezentantul său legal NU se află într-una din situațiile de mai jos începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare:
  – se află în stare de faliment/ insolvență sau face obiectul unei proceduri de lichidare sau de administrare judiciară, a încheiat acorduri cu creditorii (în procedurile anterior menționate), și-a suspendat activitatea economică sau face obiectul unei proceduri în urma acestor situații sau se află în situații similare în urma unei proceduri de aceeași natură prevăzute de legislația sau de reglementările naționale;
  – Este subiectul unui ordin de recuperarea privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal sau incompatibil cu piata comună sau nu a fost subiectul unei decizii de recuperare a unui ajutor de stat ce nu a fost deja executată și creanța nu a fost integral recuperată, inclusiv dobânda aferentă, anexându-se dovezi în acest sens;
  – Este în dificultate, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat, și anume:
  a) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți cu răspundere limitată, atunci când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris;
  b) [se aplică doar dacă întreprinderea are, la data declarației, cel puțin 3 ani de la înființare] în cazul unei societăți comerciale în care cel puțin unii dintre asociați au răspundere nelimitată pentru datoriile societății, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu, astfel cum reiese din contabilitatea societății, a dispărut din cauza pierderilor acumulate;
  c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditori lor săi;
  d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.
  – a fost găsit vinovat, printr-o hotărâre judecătorească definitivă, pentru comiterea unei fraude/ infracțiuni referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, în conformitate cu prevederile Codului Penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare.
  – nu desfășoară activități cu produse cu caracter erotic sau obscen, cu jocuri de noroc, precum și cele care contravin ordinii publice și/sau prevederilor legale în vigoare;
  – nu se află în situațiile prevăzute de Recomandarea Comisiei Europene nr. 1039/16.07.2020, publicată în JOUE nr 227/16.07.2020 privind condiționarea acordării sprijinului financiar public de lipsa unei legături cu jurisdicțiile necooperante în scopuri fiscale, începând cu data depunerii cererii de finanțare, pe perioada de evaluare, selecție și contractare, respectiv:
  a) nu este rezident în scopuri fiscale sau înmatriculat în temeiul legilor din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
  b) nu este controlat, direct sau indirect, de către acționarii din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante, analiza mergând până la beneficiarul real, așa cum este acesta definit în art. 3 punctul 6 din Directiva 2015/849;
  c) nu controlează, direct sau indirect, filialele sau nu dețin unități permanente proprii în jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale;
  d) nu exercită dreptul de proprietate în comun cu întreprinderile din jurisdicțiile care figurează pe lista Uniunii Europene a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale.
  * Solicitantul se regăsește în următoarele situații:
  – în cazul solicitantului pentru care au fost stabilite debite în sarcina sa, ca urmare a măsurilor legale întreprinse de autoritatea de management, acesta va putea încheia contractul de finanțare în următoarele situații:
  i. recunoaște debitul stabilit în sarcina sa de autoritatea de management pentru PR Centru și îl achită integral, atașând dovezi în acest sens, cu excepția proiectelor aflate în implementare, pentru care recunoaște debitul stabilit și îl achită integral sau își exprimă acordul cu privire la stingerea acestuia din valoarea cererilor de rambursare ulterioare, aferente proiectului în cadrul căruia a fost constatat.
  ii. a contestat în instanță notificările/procesele verbale/notele de constatare a unor debite și, prin decizie a instanțelor de judecată, acestea au fost suspendate de la executare, anexând dovezi în acest sens.
  Situațiile de la punctele i. și ii. de mai sus nu se aplică contractelor de finanțare pentru care s-a acordat ajutor de stat/de minimis; în acest caz, deciziile de recuperare a ajutoarelor de stat trebuie să fie executate și creanțele recuperate integral.
  – și-a achitat obligațiile de plată nete către bugetul de stat și respectiv bugetul local, în ultimul an calendaristic/ în ultimele 6 luni, în cuantumul stabilit de legislația în vigoare.
  – deține dreptul legal de a desfășura activitățile prevăzute în cadrul proiectului.
  font-weight: bold;* Reprezentantul legal care își exercită atribuțiile de drept pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare, nu se află într-una din situațiile de mai jos:
  – este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare selecție, contractare și implementare a proiectului;
  – se află în situația de a induce grav în eroare Autoritatea de Management sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru;
  – se află în situația de a încerca / de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau Autoritatea de Management pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul PR Centru;
  – a suferit condamnări definitive în cauze referitoare la obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora;
  – reprezentantul legal a fost condamnat printr-o hotărâre cu valoare de res judecata pentru un delict legat de conduita sa profesională, pentru fraudă, corupție, participare la o organizație criminală sau la orice alte activități ilegale în detrimentul intereselor financiare ale comunităților europene.

  E. Solicitantul deține drepturi asupra imobilului (clădire și/sau teren), obiect al proiectului, care îi conferă dreptul de a realiza investiția începând cu data depunerii cererii de finanțare.
  Drepturi asupra infrastructurii vizate de proiect Pentru investițiile care includ lucrări de construcție ce se supun autorizării,
  solicitanții trebuie să facă dovada existenței unuia dintre următoarele drepturi asupra imobilului (teren și clădire):
  – drept de proprietate privată;
  – drept de concesiune asupra unui bun aparținând proprietății publice;
  – drept de superficie asupra terenului pe care urmează a se edifica o construcție obiect al proiectului.
  Pentru investițiile care nu includ lucrări de construcție ce sunt supuse autorizării, solicitanții trebuie să facă dovada existenței unuia dintre următoarele drepturi asupra imobilului (teren și clădire):
  – drept de proprietate privată;
  – drept de concesiune asupra unui bun aparținând proprietății publice;
  – drept de uzufruct;
  – drept de folosință rezultat dintr-un contract de împrumutul de folosință (comodat) sau contract de închiriere/locațiune;
  (Pentru proiectele care vizează lucrări de construire pentru care este necesara obținerea Autorizației de construire). Imobilul ce face obiectul proiectului (terenul si /sau clădirea) îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții (solicitantul va completa în acest sens anexa–Declarație unică):
  – Nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, respectiv:
  – nu este afectat de limite ale dreptului deținut de solicitant care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului.
  – nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent
  – nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.
  – este liber de sarcini și interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului pe care solicitantul îl deține în scopul implementării proiectului.
  – este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului.
  Spațiul destinat implementării proiectului este, de regulă, imobilul (teren și/sau clădiri) în care activele achiziționate prin proiect, precum utilaje, linii de producție etc., sunt instalate, montate și/sau în care aceste bunuri sunt utilizate. În cazul acelor domenii de activitate ce implică utilizarea echipamentelor, utilajelor în locuri diferite, precum activitatea de construcții și altele asemenea, spațiul destinat implementării proiectului va fi considerat spațiul în care echipamentele, utilajele sunt depozitate, garate. Spațiul trebuie să fie adecvat desfășurării activității pentru care sunt achiziționate activele. Durata drepturilor conferite trebuie să vizeze inclusiv perioada de durabilitate a proiectului.

  F. Solicitantul va trebui să dovedească că poate să asigure caracterul durabil al investiției în conformitate cu art. 65 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului nr. 1060/2021.
  Perioada pentru care este conferit dreptul asupra imobilului obiect al proiectului solicitanților eligibili trebuie să fie acoperitoare pentru durata menționată la articolul 65 din RDC în vederea asigurării caracterului durabil al investiției, respectiv o perioadă de trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul contractului de finanțare. Această perioadă se va calcula estimativ, luânduse în considerare perioada derulării procesului de evaluare, selecție și contractare, perioada de implementare a proiectului și respectiv de efectuare a plății finale către beneficiar, la care se adaugă perioada de 3 ani anterior menționată.
  Solicitantul, în cazul în care va primi finanțare din PR Centru pentru investiții în infrastructură, trebuie ca pe perioada de durabilitate:
  – să nu înceteze sau delocalizeze activitatea productivă în afara regiunii de dezvoltare regională în cadrul căreia a fost prevăzută inițial implementarea proiectului;
  – să nu realizeze o modificare asupra calității dreptului său asupra imobilului, decât în condițiile prevăzute în contractul de finanțare;
  – să nu realizeze o modificare substanțială care afectează natura, obiectivele sau condițiile de realizare și care ar determina subminarea obiectivelor inițiale ale investiției.

  G. Doar pentru proiectele care propun lucrari de constructie ce se supun autorizarii) Imobilul ce face obiectul proiectului îndeplinește cumulativ, începând cu data depunerii cererii de finanțare, următoarele condiții (solicitantul va completa în acest sens anexa–Declarația unică):
  Nu este afectat de limitări legale, convenționale, judiciare ale dreptului real invocat, incompatibile cu realizarea activităților proiectului, respectiv:
  – nu este afectat de limite ale dreptului deținut de solicitant care sunt incompatibile cu realizarea activităților proiectului,
  – nu face obiectul unor litigii în curs de soluționare la instanțele judecătorești cu privire la situația juridică a terenului si infrastructurii imobilului, având ca obiect contestarea dreptului invocat de solicitant pentru realizarea proiectului în conformitate cu criteriul de eligibilitate aferent,
  – nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun,
  – este liber de sarcini și interdicții în sensul în care nu există niciun act sau fapt juridic care împiedică sau limitează, total sau parțial, exercitarea unuia sau mai multor atribute ale dreptului pe care solicitantul îl deține în scopul implementării proiectului.
  – este liber de orice sarcini sau interdicții ce afectează implementarea proiectului.
  Solicitantul va informa în termen de 5 zile Autoritatea de Management cu privire la orice modificare survenită în circumstanțele sus-menționate pe parcursul procedurii de evaluare și contractare a cererii de finanțare, precum și pe parcursul derulării contractului de finanțare în cazul în care cererea de finanțare propusă va fi acceptată.

  H. Solicitantul are capacitatea financiară de a asigura:
  – contribuția proprie declarată în secțiunea aferentă din Cererea de Finanțare (minim 10% din valoarea cheltuielilor eligibile);
  – finanțarea tuturor costurilor, inclusiv costurile neeligibile, dar necesare, aferente proiectului;
  – resursele financiare necesare implementării optime a proiectului în condițiile rambursării ulterioare a cheltuielilor eligibile, din fondurile Uniunii;
  – cheltuielile de funcționare și întreținere aferente proiectului care includ investiții în infrastructură sau investiții productive, în vederea asigurării sustenabilității financiare a acestora, pe toată durata de durabilitate a contractului de finanțare.

  (3) Zona geografică vizată Zona vizată de prezentul apel de proiecte trebuie să fie situată în Regiunea Centru, România (județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș, Sibiu), în mediul urban.
  La data depunerii cererii de finanțare, solicitantul trebuie să aibă deja locul de implementare a proiectului înregistrat ca sediu principal sau secundar (punct de lucru), conform certificatului constatator ORC. Excepție: în cazul unei cereri de finanțare care presupune înființarea unui sediu secundar (punct de lucru) ca urmare a realizării investiției, solicitantul se va angaja (prin Declarația unică) ca, până la finalizarea implementării proiectului, să înregistreze locul de implementare ca punct de lucru.

  (4) În implementarea PR Centru, precum și în etapele de elaborare și implementare a proiectelor, se va asigura respectarea drepturilor fundamentale și conformitatea cu Carta Drepturilor Fundamentale a UE, a Convenției Națiunilor Unite privind Drepturile Persoanelor cu dizabilități și a actelor normative relevante europene și naționale, nefiind eligibile pentru finanțare proiectele care contravin principiilor orizontale din art. 9 al RDC.
  Egalitatea de gen, accesibilitatea, incluziunea și nediscriminarea pe bază de rasă, origine etnică, religie sau convingeri, dizabilitate, vârstă sau orientare sexuală, sunt urmărite în toate etapele de elaborare, evaluare, implementare a proiectelor și vor reprezenta condiții obligatorii de îndeplinit pentru accesarea fondurilor europene.

  TIPURILE AJUTORULUI FINANCIAR
  (1) Alocarea financiară corespunzătoare acestui apel este de 27.607.118 euro, din care sprijin FEDR 23.466.050 euro și 4.141.068 euro finanțare de la bugetul de stat. Cursul valutar la care se va calcula încadrarea în alocarea financiara a apelului de proiecte este cursul inforeuro valabil în luna lansării apelului de proiecte.
  Valoarea minimă a finanțării nerambursabile: 25.000 euro, iar valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 200.000 euro. Pentru start-up-uri, valoarea maximă a finanțării nerambursabile nu va depăși 100.000 euro. Contribuția solicitantului la finanțarea investiției trebuie să fie de minimum 10% din valoarea eligibilă a investiției, iar contribuția PR Centru la finanțarea unei investiții este de maximum 90% din valoarea eligibilă a investiției, în limita plafonului de minimis.
  (2) Valoarea maximă a ajutorului, în regim de minimis, ce poate fi acordată unei întreprinderi unice, din fonduri publice, pe o perioadă de 3 ani fiscali consecutivi (ultimii 2 ani fiscali înainte de data depunerii cererii de finanțare și anul curent depunerii cererii de finanțare) este de 200.000 de euro, echivalent în lei, la cursul de schimb InforEuro valabil la data acordării ajutorului, cu excepția sectorului transport rutier de mărfuri în contul terților sau contra cost, caz în care cuantumul ajutorului este stabilit la limita maxima de 100.000 EUR. Dacă, pe lângă domeniul de activitate în care se realizează investiția propusă prin cererea de finanțare, întreprinderea solicitantă desfășoară activități și în alte domenii (clase CAEN), dintre care unele sunt excluse din aria de aplicare a Regulamentului de minimis și/sau a Schemei de ajutor de minimis aplicabile acestui apel, ori plafonul aplicabil acestor domenii este mai mic de 200.000 euro, atunci acestei întreprinderi i se poate aplica plafonul de 200.000 euro doar dacă, de finanțarea primită, nu va beneficia în activitățile desfășurate în domeniile excluse ori cărora li se aplică un plafon mai mic. Acest aspect este inclus în Declarația unică, depusă odată cu cererea de finanțare.

  (3) CHELTUIELI ELIGIBILE
  1. Cheltuieli pentru amenajarea terenului
  a) Amenajarea terenului Include cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului și care constau în: demolări, demontări, dezafectări, defrișări, colectare, sortare și transport la depozitele autorizate al deșeurilor rezultate, sistematizări pe verticală, accesuri/ drumuri/alei/parcări/drenuri/rigole/canale de scurgere, ziduri de sprijin, drenaje, epuizmente, lucrări pentru pregătirea amplasamentului.
  b) Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială
  Se includ cheltuielile efectuate pentru lucrări și acțiuni de protecția mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor, precum plantare de copaci, reamenajare spații verzi, lucrări/acțiuni pentru protecția mediului.
  c) Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților (devieri rețele de utilități din amplasament)
  2. Cheltuielile pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului
  Includ cheltuielile aferente lucrărilor pentru asigurarea cu utilitățile necesare funcționării obiectivului de investiție, care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic ca aparținând obiectivului de investiție, precum și cheltuielile aferente racordării la rețelele de utilități, precum: alimentare cu apă, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrică, telecomunicații care se execută pe amplasamentul delimitat, din punct de vedere juridic, ca aparținând obiectivului de investiție.
  3.Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
  a) Studii
  Acestea includ cheltuieli cu privire la studii geotehnice, geologice, hidrologice, hidro-geotehnice, fotogrammetrice, topografice și de stabilitate ale terenului pe care se amplasează obiectivul de investiție, raport privind impactul asupra mediului; studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției precum studii privind amprenta de mediu a produsului sau organizației cu scopul de a sprijini ecologizarea lanțului de aprovizionare, reducerea costurilor și identificarea acțiunilor pentru obținerea unei circularități mai ridicate;
  b)Obținerea de avize, acorduri și autorizații
  Acestea includ cheltuieli cu privire la:
  – obținerea/prelungirea valabilității certificatului de urbanism;
  – obținerea/prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare;
  – obținerea avizelor și acordurilor pentru racorduri și branșamente la rețele publice de apă, canalizare, gaze, termoficare, energie electrică, telefonie;
  – obținerea certificatului de nomenclatură stradală și adresă;
  – întocmirea documentației cadastrale, obținerea numărului cadastral provizoriu și înregistrarea terenului în cartea funciară;
  – obținerea actului administrativ al autorității competente pentru protecția mediului;
  – obținerea avizului de protecție civilă/P.S.I.;
  – certificarea sistemelor de management;
  – alte avize, acorduri și autorizații;
  c) Proiectare și inginerie
  Se includ cheltuielile efectuate pentru:
  – elaborare documentații tehnice necesare în vederea obținerii acordurilor, avizelor și autorizațiilor aferente obiectivului de investiție (documentații ce stau la baza emiterii avizelor și acordurilor impuse prin certificatul de urbanism, documentații urbanistice, studii de impact, studii/expertize de amplasament, studii de specialitate necesare în funcție de specificul investiției).
  – actualizarea documentațiilor tehnice pentru introducerea de masuri de imunizarea la schimbări climatice în conformitate cu cerințele din Comunicarea Comisiei Europene privind Orientările tehnice referitoare la imunizarea infrastructurii la schimbările climatice în perioada 2021-2027 publicate la 16 septembrie 2021 (2021/C 373/01)
  – Pentru lucrările de creștere a performanței energetice a clădirilor ca urmare a modernizărilor / reabilitărilor se includ cheltuielile pentru efectuarea auditului energetic;
  d) Consultanță
  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
  – plata serviciilor de consultanță la elaborarea cererii de finanțare, a planului de afaceri și anexelor acestora
  – plata serviciilor de consultanță în domeniul managementului proiectului,
  – serviciile de consultanță la elaborarea, organizarea și derularea procedurilor de achiziții publice.
  e) Asistență tehnică
  Se includ cheltuielile efectuate, după caz, pentru:
  – asistența tehnică din partea proiectantului (în cazul în care aceasta nu intră în tarifarea proiectului), pe perioada de execuție a lucrărilor pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de către Inspectoratul de Stat în Construcții;
  – dirigenție de șantier, asigurată de personal tehnic de specialitate, autorizat, conform prevederilor legale pentru verificarea execuției lucrărilor de construcții și instalații. Pentru proiectele care implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile detaliate sunt eligibile în limita a 7% din valoarea eligibilă a investiției de bază. Pentru proiectele care nu implică lucrări de construcții care se supun autorizării, cheltuielile detaliate sunt eligibile în limita a 5% din valoarea eligibilă a investiției de bază.
  4. Cheltuieli pentru investiția de bază a) Construcții și instalații Cuprind cheltuieli aferente activităților de construire/extindere/modernizare a spaţiilor de producţie/ prestare de servicii ale microîntreprinderilor, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiție: clădiri, construcții speciale, instalații aferente construcțiilor, precum instalații electrice, sanitare, instalații interioare de alimentare cu gaze naturale, instalații de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicații și alte tipuri de instalații impuse de destinația obiectivului conform cu descrierea activităților eligibile și a celorlalte condiții de eligibilitate prezentate la secțiunea 3.2 din prezentul ghid.
  b) Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale
  Includ cheltuieli precum – cheltuielile aferente montajului utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalațiile funcționale, inclusiv rețelele aferente necesare funcționării acestora, în măsura acestea sunt aferente unor utilaje, echipamente achiziționate în cadrul proiectului ce beneficiază de ajutor de stat.
  c) Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj
  Includ cheltuieli precum: cheltuielile pentru achiziționarea utilajelor și echipamentelor tehnologice și a celor incluse în instalațiile funcționale, achiziționarea de instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, surse regenerabile (alternative) de energie: energia solară (utilizată la producerea de căldură sau la furnizarea de energie electrică prin sisteme fotovoltaice); energia eoliană; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermală.
  d) Dotări (utilaje, echipamente tehnologice și funcționale fără montaj, alte mijloace fixe)
  Includ cheltuieli cu achiziționarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotică, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regăsesc în Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate și instalații de măsurare, control și reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale” din Hotărârea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările şi completările ulterioare și care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanțare; cheltuieli cu achiziționarea de instalații/echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie, precum și sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităților pentru care a solicitat finanțare, în limita a 15% din valoarea eligibilă a proiectului.
  Nu sunt eligibile cheltuielile pentru procurarea de dotări care, conform legii, intră în categoria obiectelor de inventar.
  Activele trebuie să fie noi. Nu se acceptă finanțarea achizițiilor de active second-hand!
  e) Active necorporale

  Includ cheltuieli cu achiziționarea de brevete, licențe, mărci comerciale, programe informatice, alte drepturi și active similare, cheltuieli cu realizarea instrumentelor de comercializare on-line.Valoarea eligibilă a activelor necorporale nu poate depăși 15% din valoarea eligibilă a activelor corporale ce fac obiectul proiectului. Activele necorporale trebuie să îndeplinească inclusiv următoarele condiții cumulative:
  – trebuie să fie utilizate exclusiv în cadrul unității care primește ajutorul;
  – trebuie să fie amortizabile;
  – trebuie să fie achiziționate în condițiile pieței de la terți care nu au legături cu cumpărătorul (beneficiarul ajutorului)
  – trebuie să fie incluse în activele întreprinderii care primește ajutor și trebuie să rămână asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioadă de minimum trei ani de la data efectuării plății finale în cadrul proiectului.
  5. Alte cheltuieli aferente investiției de bază/infrastructurii
  a) Organizarea de șantier
  – Lucrări de construcții și instalații aferente organizării de șantier

  Cheltuieli aferente realizării unor construcții provizorii sau amenajări în construcții existente, precum și cheltuieli de desființare a organizării de șantier: vestiare/barăci/spații de lucru pentru personalul din șantier, platforme tehnologice/dezafectarea platformelor tehnologice, grupuri sanitare, rampe de spălare auto, depozite pentru materiale, fundații pentru macarale, rețele electrice de iluminat și forță, căi de acces, branșamente/racorduri la utilități, împrejmuiri, panouri de prezentare, pichete de incendiu, cheltuieli pentru desființarea organizării de șantier, inclusiv cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.2. “Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială”, cheltuielile aferente construcțiilor provizorii pentru protecția civilă.
  – Cheltuieli conexe organizării de șantier
  Se cuprind cheltuielile pentru:
  * obținerea autorizației de construire/ desființare aferente lucrărilor de organizare de șantier;
  * taxe de amplasament, închirieri semne de circulație,
  * întreruperea temporară a rețelelor de transport sau distribuție de apă, canalizare, agent termic, energie electrică, gaze naturale,
  * contractele de asistență cu poliția rutieră,
  * contractele temporare cu furnizorul de energie electrică, cu furnizorul de apă și cu unitățile de salubrizare,
  * taxă depozit ecologic, taxe locale, chirii pentru ocuparea temporară a domeniului public,
  * închirieri de vestiare/barăci/containere/ grupuri sanitare,
  * cheltuielile necesare readucerii terenurilor ocupate la starea lor inițială, la terminarea execuției lucrărilor de investiții/intervenții, operațiune care constituie obligația executanților, cu excepția cheltuielilor aferente pct. 1.2. “Amenajări pentru protecția mediului și aducerea la starea inițială”.
  * costul energiei electrice și al apei consumate în incinta organizării de șantier pe durata de execuție a lucrărilor, paza șantierului
  b) Comisioane, cote și taxe Cuprind, după caz:
  – cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, republicată
  – cota aferentă Inspectoratului de Stat în Construcții, calculată potrivit prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare
  – cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor – CSC, în aplicarea prevederilor Legii nr. 215/1997 privind Casa Socială a Constructorilor
  – taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de construire/desființare.
  c) Cheltuieli diverse și neprevăzute Aceste cheltuieli vor fi folosite în conformitate cu legislația în domeniul achizițiilor publice ce face referire la modificările contractuale apărute în timpul execuției. Se consideră eligibile dacă sunt detaliate corespunzător prin documente justificative și doar în limita a 10% din valoarea eligibilă a cheltuielilor eligibile prevăzute la subcapitolul 4.1, din bugetul proiectului.
  6. Cheltuieli de informare și publicitate
  Cheltuielile cu activitățile obligatorii de informare și publicitate , in conformitate cu prevederile manualului de identitate vizuala. Plafon de cheltuială maximă – 7500 Ron (fără TVA).
  7. Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
  În cazul în care beneficiarii optează pentru încheierea unor contracte de audit, rapoartele de audit vor confirma că cheltuielile cuprinse în cererile de rambursare au fost verificate și sunt:
  – necesare pentru realizarea proiectului
  – prevăzute în contractul încheiat cu beneficiarul proiectului
  – în conformitate cu principiile unui management financiar sănătos, respectiv utilizarea eficientă a fondurilor și un raport optim cost/beneficiu;
  – efectuate și plătite de beneficiar;
  – plătite pe parcursul perioadei de eligibilitate
  – înregistrate în contabilitatea beneficiarului având la bază documente justificative, identificabile și verificabile, dovedite prin documente originale
  – în conformitate cu propunerile tehnice și financiare ofertate (se verifică prețurile unitare și cantitățile decontate)
  Atunci când același beneficiar desfășoară mai multe proiecte în același timp sau un proiect primește finanțare sub diferite forme de sprijin sau din diferite fonduri, auditorii verifica potențiala dubla finanțare a unei cheltuieli.
  Sunt eligibile în limita a 5000 Ron/trimestru (fără TVA), aferente activităților ce pot fi auditate în trimestrul respectiv.
  8. Cheltuieli pentru instruirea angajaților
  Aceste cheltuieli trebuie să vizeze dezvoltarea competențelor și abilităților menționate în subcapitolul 5.2.2. punctul 3. Valoarea cheltuielilor cu instruirea angajaților poate fi maxim 25% din investiția în echipamente, fără a depăși 6.000 euro / proiect. Pentru aceste cheltuieli se va aplica opțiunea de costuri simplificate sub formă de cost unitar.
  (4) Categorii de cheltuieli neeligibile
  În cadrul prezentului apel următoarele tipuri de cheltuieli sunt considerate neeligibile:
  – cheltuielile prevăzute la art. 10 din HG. nr. 873/2022 pentru stabilirea cadrului legal privind eligibilitatea cheltuielilor efectuate de beneficiari în cadrul operațiunilor finanțate în perioada de programare 2021-2027 prin Fondul European de dezvoltare regională, Fondul social European Plus, Fondul de coeziune și Fondul pentru o tranziție justă
  – achiziționarea de terenuri și imobile
  – valoarea TVA aferentă cheltuielilor neeligibile și valoarea TVA deductibilă aferentă cheltuielilor eligibile
  – achiziția de echipamente si dotări second-hand
  – cheltuielile cu achiziționarea autovehiculelor si a mijloacelor de transport, așa cum sunt ele clasificate în Subgrupa 2.3. „Mijloace de transport” din HG 2139/2004, cu excepția Clasei 2.3.6. ”Utilaje și instalații de transportat și ridicat”
  – amenzi, penalități, cheltuieli de judecată și cheltuieli de arbitraj;
  – cheltuieli destinate relocării
  – dotări din categoria obiectelor de inventar
  – cheltuielile privind costurile operaționale, de funcționare și întreținere a obiectivelor finanțate prin proiect
  – cheltuielile privind costuri administrative
  – cheltuielile de personal, cu excepția celor prevăzute în mod expres în cadrul costului unitar privind instruirea personalului
  – cheltuieli financiare, respectiv prime de asigurare, taxe, comisioane, rată și dobânzi aferente creditelor
  – contribuția în natură
  – cheltuielile cu amortizarea
  – cheltuielile cu leasingul
  – cheltuieli angajate de către beneficiar și plătite înainte de data de 01.01.2021
  – cheltuieli care nu respectă pragurile stabilite prin prezentul ghid
  – cheltuieli efectuate peste plafoanele stabilite prin prezentul ghid sau, dacă este cazul, valoarea maximă a costurilor simplificate
  – cheltuieli aferente operațiunilor finalizate fizic sau implementate integral înainte de depunerea cererii de finanțare în cadrul programului, indiferent dacă au fost efectuate sau nu toate plățile aferente.
  – alte cheltuieli excluse de la finanțare prin prezentul ghid al solicitantului, în aplicarea prevederilor HG 873 2022, art. 2 alin. (1) lit.f), corespunzător specificului programului și particularităților operațiunilor:
  i. cheltuieli aferente dezvoltării, modernizării, extinderii structurilor de cazare turistică de orice tip
  ii. cheltuieli aferente înființării de noi structuri de cazare turistică de orice tip
  iii. cheltuieli cu elaborarea studiilor de prefezabilitate, a studiilor de fezabilitate, a documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a proiectului tehnic
  iv. cheltuielile efectuate înainte de data depunerii cererii de finanțare, cu excepția celor aferente Capitolului 3 ”Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică” de mai sus.
  Cheltuielile aferente operațiunilor care fac obiectul uneia dintre situațiile prevăzute la art. 65 alin. (1) și (2) din Regulamentul (UE) 2021/1.060, care afectează caracterul durabil al operațiunilor, devin neeligibile, proporțional cu perioada de neconformitate.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare 2

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare 2

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. 

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 1.000.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...