Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

Scale-Up

Stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii.

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formular de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  CHELTUIELI ELIGIBILE

   Construcții;

   Echipamente tehnologice;

   Mașini;

   Utilaje;

   Instalații de lucru;

   Aparate.

  VALOARE FINANȚARE

  max. 5.000.000 lei

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât și pentru toate punctele de lucru;

  Nu întra în categoria “întreprinderilor în dificultate”;

  A înregistrat profit din exploatare (>0 lei) în anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare.

  FINANȚARE

  Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei. 

  OBLIGAȚII

  Întreprinderea beneficiară are obligația de a menține în stare de funcționare investiția inițială realizată pentru o perioadă de cel puțin 3 ani de la data finalizării acesteia;

  Întreprinderile beneficiare sunt obligate să finalizeze investiția pentru care au solicitat finanțare în termenele prevăzute în planul de investiții care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanțare.

  FINANȚARE:

  Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

  Beneficiari eligibili

  (1) Pot beneficia de prevederile schemei de ajutor de stat întreprinderile care îndeplinesc cumulativ, la data completării planului de afaceri on-line, următoarele criterii de eligibilitate:
  a) sunt organizate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, sau în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată;
  b) sunt întreprinderi mici şi mijlocii, denumite în continuare IMM, potrivitLegii nr. 346/2004privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;
  c) au capital social integral privat;
  d) sunt înregistrate la oficiul registrului comerţului, au sediul social/punct de lucru şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României;
  e) activitatea (codul CAEN) pentru care solicită finanţare este eligibilă în cadrul schemei de ajutor de stat şi autorizată la momentul depunerii cererii de decont, potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum şi la autorizarea funcţionării persoanelor juridice, cu modificările şi completările ulterioare;
  f) nu înregistrează datorii restante la bugetul general consolidat al statului, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru;
  g) nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;
  h) nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie, denumite în continuare OTIMMC, de recuperare a unui ajutor de stat ori de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu dobânzile aferente calculate potrivit art. 15 alin. (7) din prezenta schemă;
  i) nu intră în categoria "întreprinderilor în dificultate" definite potrivit art. 2 alin. (18) din Regulament.

  (2) Asociaţii sau acţionarii care controlează mai multe întreprinderi pot solicita acordarea unui ajutor de stat în cadrul prezentei scheme doar în numele uneia dintre acestea.

  Tipurile ajutorului financiar

  A. (1) Bugetul maxim al schemei de ajutor de stat este de 900 milioane lei, respectiv echivalentul în lei al sumei de aproximativ 200 milioane euro, astfel:
  a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri pentru finanţare pentru perioada 2017-2020 în valoare de 900 milioane lei;
  b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2017-2023 în valoare de 900 milioane lei.

  (2)Din bugetul maxim prevăzut la alin. (1) suma de 270 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 60 milioane euro, va fi alocată în mod egal şi distinct celor trei zone-pilot pentru dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional în vederea îmbunătăţirii situaţiei socioeconomice a locuitorilor, prevăzute în memorandumul cu tema "Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele-pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană - Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate din Moldova", aprobat de Guvernul României în data de 28 septembrie 2016.

  (3) Numărul estimat al întreprinderilor care urmează să beneficieze de ajutor de stat în baza schemei este de 200.

  B. (4) Sunt considerate cheltuieli eligibile aferente investiţilor iniţiale costurile fără T.V.A. aferente realizării, respectiv achiziţionării de active corporale şi/sau necorporale, precum şi cheltuielile legate de închirierea construcţiilor aferente investiţiei iniţiale, în scopul realizării unor obiective de investiţii, cu excepţia celor prevăzute în anexa nr. 1, după cum urmează:
  a) construcţii pentru desfăşurarea activităţii pentru care s-a solicitat finanţarea - valoarea maximă considerată eligibilă în cazul activelor corporale de natura construcţiilor nu poate depăşi 1.650 lei/mp arie desfăşurată, respectiv echivalentul a 365 euro/mp arie desfăşurată;
  b) echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare - sunt eligibile numai active noi, prevăzute la subgrupele 2.1 şi 2.2 din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare;
  c) activele necorporale amortizabile asociate investiţiei iniţiale care nu au o concretizare fizică sau financiară, precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală.

  (5) Activele corporale şi necorporale trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii de eligibilitate:
  a) să fie exploatate exclusiv de întreprinderea beneficiară de ajutor de stat pentru atingerea obiectivelor investiţiei pentru care s-a solicitat finanţarea;
  b) să fie incluse în activele întreprinderii beneficiare de ajutor de stat şi să rămână asociate investiţiei pentru care s-a acordat finanţarea pe o perioadă de minimum 3 ani de la finalizarea investiţiei;
  c) să fie achiziţionate în condiţii de piaţă de la terţi care nu au legături cu cumpărătorul.

  (6) În cazul închirierii construcţiilor aferente investiţiei, contractul de închiriere trebuie să aibă o valabilitate de cel puţin 5 ani de la data finalizării investiţiei, iar valoarea maximă eligibilă a chiriei nu poate depăşi 22 lei/mp/lună. Cheltuielile cu închirierea construcţiilor aferente investiţiei sunt eligibile numai pentru perioada cuprinsă între data semnării acordului de finanţare şi data depunerii primei cereri de decontare a cheltuielilor aferente investiţiei.

  (7) Pentru a fi considerate cheltuieli eligibile, costurile aferente activelor necorporale nu pot depăşi 50% din costurile totale eligibile aferente investiţiei.

  (8) Nu se acordă ajutor de stat pentru cheltuieli efectuate înaintea semnării acordului de finanţare.

  C. (9) Investiţiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele criterii de eligibilitate:
  a) să fie considerate investiţii iniţiale;
  b) să aibă o valoare totală, fără T.V.A., de minimum 4,5 milioane lei, respectiv echivalentul a aproximativ 1 milion euro;
  c) să îşi demonstreze eficienţa economică şi viabilitatea pe perioada implementării investiţiei şi 3 ani de la data finalizării acesteia conform planului de afaceri;
  d) să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat al statului, pentru perioada implementării investiţiei şi 3 ani de la data finalizării acesteia.

  (10) Beneficiarul ajutorului de stat trebuie să asigure cofinanţarea investiţiei fie prin resurse proprii, fie prin finanţare externă, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public.

  (11) Depăşirea plafoanelor privind cifra de afaceri şi numărul de angajaţi care stau la baza încadrării unei întreprinderi în categoria IMM, prin creştere economică, ulterior acordării ajutorului, nu determină recuperarea ajutorului de stat acordat.

  (12) În cazul proiectelor mari de investiţii, valoarea ajutorului nu poate depăşi valoarea ajustată a ajutorului.

  D. Intensitatea brută a ajutorului de stat regional, raportată la totalul cheltuielilor eligibile, nu poate depăşi următoarele procente:

  RegiuneaIntensitatea maximă a ajutorului de stat microîntreprinderi şi întreprinderi miciIntensitatea maximă a ajutorului de stat întreprinderi mijlocii
  Regiunea de Dezvoltare Bucureşti - 201735%25%
  Regiunea de Dezvoltare Bucureşti -2018-202030%20%
  Regiunea de Dezvoltare Ilfov35%25%
  Regiunea de Dezvoltare Vest40%30%
  Regiunile de dezvoltare Nord- Vest, Centru, Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia70%60%

  1) Pentru a se stabili dacă nivelul şi intensitatea ajutorului de stat de care o întreprindere beneficiază se încadrează în limitele maxime se ia în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea, investiţia sau întreprinderea care beneficiază de ajutor de stat în baza prezentei scheme.

  (2) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme pot fi cumulate după cum urmează:
  a) cu orice alt ajutor de stat aferent unor costuri eligibile diferite;
  b) cu orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, dar numai în cazul în care cumularea respectivă nu are drept rezultat depăşirea limitelor maxime prevăzute în Regulament.

  (3) Ajutoarele de stat acordate în baza prezentei scheme nu se cumulează cu ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile, dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate şi un nivel al ajutorului care depăşesc limitele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 517/2014.

  (4) Pentru verificarea încadrării în nivelul maxim al ajutorului de stat, M.E.C.R.M.A. utilizează cursul de schimb stabilit de Banca Naţională a României, valabil la data semnării Acordului pentru finanţare.

  (5) Orice investiţie iniţială demarată de acelaşi beneficiar într-un interval de 3 ani de la data de începere a lucrărilor la o altă investiţie care beneficiază de ajutor în aceeaşi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul comun al unităţilor teritoriale de statistică este considerată ca făcând parte dintr-un proiect unic de investiţii. În cazul în care un astfel de proiect unic de investiţii este un proiect mare de investiţii, valoarea totală a ajutoarelor pentru proiectul unic de investiţii nu depăşeşte valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investiţii.

  E. * În cazul în care întreprinderea solicitantă demarează investiţia anterior primirii Acordului pentru finanţare, întreaga investiţie nu este eligibilă.
  * Nu se poate acorda plata ajutorului de stat în avans.
  * Decontarea se face în maximum două tranşe pe an pentru cheltuielile eligibile pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a acestora.

  F. (1) Întreprinderea beneficiară are obligaţia de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată pentru o perioadă de cel puţin 3 ani de la data finalizării acesteia.
  (2) Întreprinderile beneficiare sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii Acordului pentru finanţare.

  De asemenea, în cadrul schemei, nu se acordă:
  a) ajutoare în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
  - atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective; sau
  - atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
  b) ajutoare destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutor direct legat de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
  c) ajutoare condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
  d) ajutoare pentru exploatare;
  e) ajutoare pentru activităţile din sectorul siderurgic, din sectorul cărbunelui, din sectorul construcţiilor navale, din sectorul fibrelor sintetice, din sectorul transporturilor şi al infrastructurii conexe, din sectorul producerii şi distribuţiei de energie şi al infrastructurii pentru aceasta;
  f) ajutoare pentru investiţii în cazul unei întreprinderi care a închis aceeaşi activitate sau o activitate similară în Spaţiul Economic European în cei 2 ani care au precedat depunerea cererii sale pentru acordarea de ajutoare regionale de investiţii sau care, în momentul depunerii cererii de ajutor, are planuri concrete de a închide o astfel de activitate într-o perioadă de 2 ani după finalizarea investiţiei iniţiale pentru care solicită ajutoare, în zona în cauză.

  În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele neeligibile, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare al prezentei scheme, aceasta poate primi ajutor de stat pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca întreprinderea să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. Cheltuieli Eligibile: hardware, licențe software, website, etc.

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 1.000.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 1.000.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...