Programe Guvernamentale

  Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
E-mail
Secure and Spam free...

POIM 3 - Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

Măsuri de ajutor de stat pentru reabilitare termică clădiri

OLD VERSION

  Solicită Consultanță GRATUITĂ!

  Completează formularul de mai jos pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ.

  Team 2

  CHELTUIELI ELIGIBILE

  Dotări (utilaje, echipamente tehnologice), echipamente informatice;

  Mijloace de transport auto – Clasa 2.3.2 (electrice sau hibride);

  Instalații/ echipamente specifice în scopul obținerii unei economii de energie;

  Cheltuieli pentru renovarea/modernizarea spațiilor de producție/servicii;

  Cheltuielile de consultanță;

  Cheltuieli cu transformarea digitală;

  Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare;

  Active necorporale.

  VALOARE FINANȚARE

  Între 50.000 euro și 500.000 euro

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  Solicitantul este societate legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv;

  Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021;

  Solicitantul nu se află în dificultate;

  Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, înclusiv către bugetele locale;

  Solicitantul nu este în stare de faliment, lichidare;

  Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici la care s- a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale sau a energiei termice;

  Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consumul energetic total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.

  FINANȚARE

  Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.

  Intensitatea finanțării: minim 30% – maxim 65%. 

  OBLIGAȚII

  Nu se acordă sprijin pentru:

  Fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

  Sectoarele pescuitului și acvaculturii,

  Achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri acordate societăţilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele unor terţi sau contra cost;

  Investițiile în infrastructura aeroportuară.

  Business
  Poim 3

  Mai multe detalii despre POIM 3

  FINANȚARE
  Valoarea minimă este de 50.000 euro și maximă de 500.000 euro.
  Intensitatea finanțării: minim 30% – maxim 65%.

  BENEFICIARI ELIGIBILI

  (1) Solicitanţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de natură instituţională, legală şi financiară:

  a) Solicitantul este întreprindere legal constituită în România, până la data de 31 decembrie 2021 inclusiv, sunt înregistrați la ORC, conform legislației naționale în vigoare și se încadrează în categoria solicitanților tip microîntreprinderi, IMM sau întreprinderi mari, după caz, așa cum sunt definite în OUG nr. 112/2022, art. 2, lit. i) respectiv lit. j) şi îşi desfăşoară activitatea în România la momentul depunerii cererii de finanţare.

  b) Solicitantul a avut minim un angajat la 31 decembrie 2021.

  c) Desfășoară activitatea de producție/prestări servicii cu excepția investițiilor imobiliare, consultanței, asistenței tehnice și nu solicită finanțare pentru activitățile listate în Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și sectoarele și/sau domeniile excluse schema de ajutor de stat aplicabilă. Astfel, solicitantul nu solicită finanțare pentru domeniile excluse din domeniul de aplicare a Regulamentului 651/2014 și respectiv Regulamentului 1300/2013 conform celor menționate la secțiunea 1.9 din prezentul ghid;

  d) Solicitantul nu se încadrează într-una din situaţiile de mai jos:

  1. este în incapacitate de plată, în stare de insolvenţă conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, după caz;
  2. este în stare de faliment, lichidare, are afacerile conduse de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau este într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege, ori face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în stare de faliment, lichidare, conducerea afacerilor de un administrator judiciar sau activităţile sale comerciale sunt suspendate ori fac obiectul unui aranjament cu creditorii;
  3. este întreprindere în dificultate, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 651/2014
  4. nu şi-a îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, şi bugetului local în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România;
  5.Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a suferit condamnări definitive datorate unei conduite prefesionale îndreptată împotriva legii, decizie formulată de o autoritate de judecată ce are forţă de res judicata;
  6. Solicitantul/reprezentantul legal al Solicitantului a fost subiectul unei judecăţi de tip res judicata pentru fraudă, corupţie, implicarea în organizaţii criminale sau în alte activităţi ilegale, în detrimentul intereselor financiare ale Comunităţii Europene;
  7. Reprezentantul legal al solicitantului care își exercită atribuțiile de drept la data depunerii cererii de finanțare și pe perioada procesului de evaluare, selecție și contractare nu se află într- una din situațiile de mai jos: -este subiectul unui conflict de interese, definit în conformitate cu prevederile naționale/comunitare în vigoare, sau se află într-o situație care are sau poate avea ca efect compromiterea obiectivității și imparțialității procesului de evaluare, selecție, contractare și implementare a proiectului; -se află în situația de a induce grav în eroare autoritatea de management și/sau prepușii acesteia, sau comisiile de evaluare și selecție, prin furnizarea de informații incorecte în cadrul prezentului apel de proiecte sau al altor apeluri de proiecte derulate pentru finanțare în cadrul altor programe cu finanțare europeană/națională; -se află în situația de a încerca/de a fi încercat să obțină informații confidențiale sau să influențeze comisiile de evaluare și selecție sau autoritatea de management și/sau prepușii acesteia pe parcursul procesului de evaluare și selecție a prezentului apel de proiecte sau a altor apeluri de proiecte derulate în cadrul unor programe cu finanțare europeană/națională.
  8. face obiectul unui ordin de recuperare neexecutat în urma unei decizii anterioare a Consiliului Concurenţei sau a Comisiei Europene, prin care un ajutor de stat a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;

  e)Solicitantul demonstrează capacitate de management de proiect – solicitantul a desemnat un manager de proiect care să gestioneze activitățile proiectului. Managerul de proiect poate fi angajat al Solicitantului sau poate fi externalizat.

  f) Solicitantul demonstrează capacitatea financiară pentru implementarea proiectului si dispune de cofinanțare proprie a proiectului stabilită în conformitate cu prevederile legale privind ajutorul de stat, astfel cum sunt cuprinse în schema de ajutor de stat și își asumă acoperirea sumelor aferente cheltuielilor neeligibile.

  g) Solicitantul se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente și să mențină parametrii energetici specifici (Indicatorii energetici specifici stabiliți prin analiza energetică) la care s-a angajat pentru o perioadă de minimum 5 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

  h) Solicitantul nu a mai beneficiat de sprijin financiar din fonduri publice, inclusiv fonduri UE, în ultimii 5 ani de la depunerea cererii de finanțare pentru aceleași activități (costuri eligibile) sau nu derulează proiecte finanțate în prezent, parțial sau în totalitate, din alte surse publice, pentru aceleași activități.

  De asemenea, pentru același costuri eligibile, beneficiarul nu a mai solicitat finanțare din alte surse publice, inclusiv fonduri UE.

  i) Solicitantul deține cel puțin un contract de furnizare a energiei electrice, a gazelor naturale, obligatoriu, sau a energiei termice, în funcție de tipul de finanțare solicitată, care să fie în vigoare pentru punctul unde solicită finanțarea.

  Dacă sunt avute în vedere inclusiv masuri de eficienta pe gaz, acesta trebuie sa faca dovada si acestui tip de consum.

  j) Solicitantul prezintă declarație de consum total anual de energie din care reiese consum energetiv total calculat în tep/an, acolo unde este cazul.

  Nu sunt eligibile alte forme de organizare a întreprinderilor și/sau alte entități asimilate acestora.

  Sucursalele, agențiile, reprezentanțele sau alte asemenea unități fără personalitate juridică nu pot aplica pentru finanțare în cadrul prezentului apel. Societatea care le deține poate aplica la finanțare pentru acestea, cu condiția îndeplinirii tuturor condițiilor de acordare a finanțării, iar analiza economico-financiară se realizează prin raportare la aceasta.

  Nu sunt eligibile parteneriatele în cadrul apelurilor de proiecte lansate prin prezentul ghid.

  (2) Domenii excluse de la finanțare:

  În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 651/2014 (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat nu se acordă sprijin financiar pentru următoarele: A. sectoare:

  a) sectorul pescuitului şi acvaculturii;

  b) sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

  • atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piață de întreprinderile respective; sau
  • atunci când ajutoarele sunt condiționate de transferarea lor parțială sau integrală către producătorii primari;

  c) sectorul producției agricole primare;

  B.

  a) facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia nr. 2010/787 a Consiliului.

  b) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

  c) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră ale activităților enumerate în anexa I la Directiva 2003/87/CE;d) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

  C. obiective:

  a) ajutoarelor destinate activităților legate de exportul către țări terțe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitățile exportate, de înființarea și funcționarea unei rețele de distribuție sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;

  b) ajutoarelor condiționate de utilizarea preferențială a produselor naționale față de produsele importate;

  c) acordarea de ajutoare este condiționată de obligația ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel național sau servicii naționale;

  În cadrul prezentelor apeluri nu se acordă ajutoare pentru investiții/activități prevăzute de art. 2 alin. (2) din Regulamentul nr. 1300/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1084/2006, și anume:

  a) dezafectarea sau construirea de centrale nucleare;

  b) investițiile care vizează o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră din activitățile enumerate la anexa I la Directiva 2003/87/CE;

  c) investițiile în sectorul locuințelor, cu excepția celor legate de promovare a eficienței energetice sau a utilizării energiei din surse regenerabile;

  d) fabricarea, prelucrarea și comercializarea tutunului și a produselor din tutun;

  e) investițiile în infrastructura aeroportuară, cu excepția celor legate de protecția mediului sau a celor însoțite de investițiile necesare pentru atenuarea ori reducerea impactului negativ al acestei infrastructuri asupra mediului.


  TIPURI DE INVESTIȚII ELIGIBILE

  (1) Valoarea minimă a finanţării nerambursabile acordate pentru o întreprindere este de 50.000 euro, iar valoarea maximă a finanţării nerambursabile acordate nu poate depăși 500.000 euro, echivalentul în lei calculat la cursul 1 euro=4,95 lei, conform Schemei de ajutor de stat aprobată prin OMIPE nr. 2613/27.09.2022.

  Pentru proiectele finanţate prin Obiectivul specific 11.1, ținând cont de prevederile referitoare la intensitățile ajutorului de stat, se asigură finanţarea după cum urmează:

  Valoarea maximă a finanţării acordate pentru costurile totale eligibile 65% (85% FC + 15% buget de stat)
  Contribuţia eligibilă minimă a beneficiarului 35%
  Contribuţia comunitară (FC) la finanţarea acordată 85%
  Contribuţie publică naţională la finanţarea acordată (buget de stat) 15%

  Ajutorul se acordă în lei sub forma rambursării cheltuielilor efectuate și are o valoare minimă de 247.500 lei și valoare maximă de 2.475.000. lei, echivalentul a 50.000 euro, respectiv 500.000 euro în lei la cursul inforeuro din Septembrie 2022, repectiv 1 euro=4,8657 lei.

  Intensitatea ajutorului este de 30 % din costurile eligibile. Intensitatea va fi majorată cu 20 de puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și cu 10 puncte procentuale în cazul ajutoarelor acordate întreprinderilor mijlocii.

  Intensitatea ajutorului va fi majorată cu 15 puncte pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (a) din TFUE, respectiv zonele a) individualizate în ANEXA la decizia Comisiei Europene C(2021) 9750 final din 20.12.2021, privind cazul SA.100199 (2021/N) Harta ajutoarelor regionale pentru România (1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2027) și cu 5 procentuale pentru investițiile situate în zone asistate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 107 alineatul (3) litera (c) din TFUE, respectiv zonele „c” care nu sunt predefinite, prevăzute în ANEXĂ.

  Pentru a beneficia de CONSULTANȚĂ GRATUITĂ vă rugăm să completați formularul!

  Oferim servicii de înaltă calitate privind consultanța și elaborarea proiectelor.

   Tipurile de programe

   Start-Up Nation

   200.000 LEI

   Start-Up Nation

   Ideea ta poate deveni o afacere de succes! Procent Nerambursabil: 95%; Contribuție Proprie: 0%; Condiții S.R.L.: I.M.M.; Valoare Totală Proiect: 200.000 LEI.

   Comerț și Servicii

   300.000 lei

   Comerț și Servicii

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 300.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 85% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Microindustrializare

   450.000 LEI

   Microindustrializare

   FINANȚARE: MAXIM 90% valoare AFN, dar nu poate depăşi suma de 450.000 lei pentru fiecare beneficiar MINIM 10% CONTRIBUȚIE PROPRIE Cheltuieli eligibile: spații de lucru, autoutilitare, echipamente, utilaje, calculatoare, mobilier, site web etc.

   Start-Up Diaspora Next Gen

   200.000 LEI/BENEFICIAR

   Start-Up Diaspora Next Gen

   Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile (inclusiv TVA pentru societățile neplătitoare) aferente proiectului.

   Urban Microîntreprinderi

   200.000 EUR

   Urban Microîntreprinderi

   FINANȚARE 90% NERAMBURSABILĂ -25.000 și 200.000 EURO
   Beneficiari eligibili  Solicitanţii eligibiliîn cadrul acestui apel de proiecte sunt societățile comerciale sau cooperative care se încadrează în categoria microîntreprinderilor.

   Innotech Student

   100.000 EURO
    

   Innotech Student

   Bugetul total alocat va fi de 20 de milioane de euro, din care 14 milioane de euro va fi valoarea totală a schemei de ajutoare de minimis care se vor acorda studenților care vor intra în afaceri. Banii vor fi disponibili în aproape toată țara

   Start-Up Student

   100.000 euro

   Start-Up Student

   Finanțarea incubatoarelor de afaceri pentru studenți în universități, în conlucrare cu partenerii locali (autorități publice, companii care activează pe piața locală). Finanțare granturi de 100.000 Euro.

   Investiții IMM

   1.500.000.000 lei

   Investiții I.M.M

   Finanțare nerambursabilă de minim 1.000.000 de euro pentru investiții cu impact major în economie. Alocarea financiară: 1.500.000.000 lei

   Scale UP

   5.000.000 LEI

   Scale-Up

   FINANȚARE: Nivelul maxim al ajutorului de stat acordat unui beneficiar în cadrul acestei scheme nu poate depăși 5 milioane lei.

   Urban Întreprinderi

   6.000.000 EUR

   Urban Întreprinderi

   Valoarea finanțării: 1.500.000 și 6.000.000 EURO; *finanțare 70% nerambursabilă; Contribuție Proprie: 30%; Condiții S.R.L.: > 1 an maturitate (să fie întreprindere);

   Innovation

   80% din valoarea finanțărilor

   Innovation

   I.M.M.-urile, inclusiv start-up-urile, care îndeplinesc condițiile de eligibilitate în cadrul programului/schemei de ajutor de stat.

   Women Tech EU

   75.000 EURO

   Women TechEU

   Granturi în valoare de 75.000 de euro/start-up condus de o femeie, precum și îndrumare și mentorat de cea mai bună calitate prin intermediul programului CEI privind rolul de lider al femeilor.

   Granturi

   Granturi HORECA

   800.000 EUR

   Granturi HORECA

   Granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfășurarea activităților, în anul 2020 comparativ cu anul 2019

   Granturi Digitalizare

   100.000 EUR

   Granturi Digitalizare

   Alocație financiară nerambursabilă: maxim 90% între 30.000 - 100.000 euro. Cheltuieli Eligibile: hardware, licențe software, website, etc.

   I.M.M. Invest

   5.000.000 LEI

   I.M.M. Invest

   Credite pentru capital de lucru - maxim 36 de luni, cu posibilitatea de prelungire cu până la 36 de luni: cheltuieli de exploatare - salarii, cheltuieli cu terți (furnizori), materii prime, utilități, taxe și urmează bugetul de stat;

   Granturi pentru Capital de Lucru

   120.000 EURO

   Granturi pentru Capital de Lucru

   Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 mai mare de 33.350 euro, valoarea grantului este în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 120.000 euro, respectiv 593.748 lei.

   Electric UP

   100.000 EURO

   Electric-Up

   Maxim 100.000 de euro/beneficiar, reprezentând un suport financiar de până la 100% din cheltuielile eligibile.

   I.M.M Factor

   5.000.000 lei/ beneficiar

   I.M.M. Factor

   Valoarea maximă a granturilor ce pot fi acordate este de până la 800.000 euro/IMM. Ajutorul nu poate să depășească 120.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul pescuitului și acvaculturii .

   Agro I.M.M Invest

   800.000 EURO

   Agro I.M.M Invest

   Prin grant se acordă și o componentă nerambursabilă de maximum 10% din valoarea finanțării garantate, cu condiția încadrării în plafonul de: 800.000 euro pentru fiecare întreprindere care își desfășoară activitatea în sectorul alimentar.

   I.M.M Prod

   max. 10.000.000 lei

   I.M.M Prod

   Acordarea de garanții guvernamentale în mod transparent și nediscriminatoriu de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către I.M.M.-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.

   Garant Construct

   10.000.000 lei

   Garant Construct

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor din sectorul construcțiilor pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții În domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

   Rural Invest

   2.000.000 lei

   Rural Invest

   Acordarea de garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor, I.M.M.-urilor care își localizează producția în mediul rural și urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

   Microgranturi - Măsura 1

   5.000 euro

   Microgranturi - Măsura 1

   Ajutor Financiar Nerambursabil sub formă forfetară – 5.000 euro/beneficiar, sumă care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente măsurii.

   Granturi pentru investiții productive

   max. 500.000 euro

   Granturi pentru investiții productive

   Valoarea maximă a ajutorului (finanțării publice nerambursabile) este echivalentul în lei al sumei de 500.000 euro, la cursul inforeuro din luna octombrie 2021, dar nu mai mult de 5 ori cifra de afaceri pe anul 2019.

   Granturi pentru Investiții

   200.000 EUR

   Granturi pentru Investiții

   Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse

   Ultimele noutăți

   Anvelope

   Programe Guvernamentale

     Abonați-vă pentru a fi la curent cu noutățile despre programe.
   E-mail
   Secure and Spam free...